تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى

1396/07/21
12:16
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزى در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺣﺘﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﻰ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوژه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ در آن، داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرﯾﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ:
 ﻣﻨﺒﻊ و اﻧﮕﯿﺰه اى را ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸــﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﺧﻮد، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ؟ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﻰ ﺷﻔﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻪ ﮐﺴﻰ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮاى آن، ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﮑﺎرات اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، ﻣﺜــﻼً ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ، ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﯾﮏ ﻓﻨﺎورى ﺟﺪﯾﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ارزش ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮوژه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮوژه، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﻰ را ﺑﺮ روى ﭘﺮوژه اى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺸـﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ. اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻰ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ، از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ، ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷــﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|