درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نشانه های یک گزارش وضعیت مؤثر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نشانه های یک گزارش وضعیت مؤثر

1395/06/14
17:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نشانه های یک گزارش وضعیت مؤثر

    کوتاه بودن. حداکثر یک صفحه چاپی.

    هدفمند بودن. مخاطبان گزارش باید مشخص باشند تا اطلاعات گزارش متناسب باآنها تنظیم گردد.

    خوب نوشته شدن. چنین گزارشی نباید دارای غلط های دستوری و یا املایی باشد.

    جذاب بودن. ظاهر گزارش باید به گونه ای باشد که خواننده را جذب کند و خواننده بتواند اطلاعات پروژه را در یک نگاه در گزارش بیابد.

    تنظیم به شیوه روزنامه نگاری. معمولاً گزارشگران، مقالات خود را بدین ترتیب تنظیم می کنند که مطالب مهمتر را در ابتدا و مطالب کم اهمیت تر را در پایین صفحه قرار می دهند؛ شما نیز باید گزارش وضعیت پروژه را به همین شیوه تنظیم نمایید.

    مخاطرات و مشکلات. مخاطرات و مشکلات عمده پروژه را باید در این گزارش متذکر شوید؛ ارائه راه حل پیشنهادی را نیز فراموش نکنید.

    مایل استون ها. کمتر از 3 و بیشتر از 7 مایل استون را در گزارش خود درج نکنید؛ چند نمونه از آنچه را که بدان دست یافته اید، متذکر شوید تا نشان دهید که پروژه در حال پیشرفت است.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    خلاصه وضعیت. برخی از ذی نفعان فقط 2 یا 3 جمله از گزارش را می خوانند. آنها را نادیده نگیرید. توجه داشته باشید که این جملات را در هر گزارش، به روز کنید.نظرات