درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - انعطاف در استفاده از متدولوژی های مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

انعطاف در استفاده از متدولوژی های مدیریت پروژه

1395/06/6
13:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انعطاف در استفاده از متدولوژی های مدیریت پروژه
برخی از سازمان ها زمان زیادی را برای یافتن یک متدولوژی مناسب جهت مدیریت تمامی پروژه های خود صرف می کنند، اما افراد این سازمان ها گله دارند که این کار بدون آنکه تأثیر مثبتی داشته باشد، فقط سرعت انجام کارهای آنها را کاهش می دهد. در بسیاری از موارد، حق با آنهاست. در واقع تمامی پروژه ها به همه مراحل متدولوژی انتخاب شده نیاز ندارند و ممکن است روش های ساده تری برای انجام آنچه که در برخی از مراحل آن متدولوژی باید انجام شود، وجود داشته باشد.
اشتباه دیگری که اکثر افراد مرتکب می شوند، ایجاد وابستگی بین فعالیتها در قالب کلی (template) پروژه است؛ مثلاً تا برنامه ریزی به اتمام نرسد، طراحی نمی تواند آغاز گردد، و ساخت نمی تواند شروع شود مگر آنکه طرح به تأیید رسیده باشد. اگر چه چنین وابستگی هایی در بسیاری از پروژه ها وجود دارد، اما در بسیاری پروژه های دیگر، کارها با این ترتیب خطی انجام نمی گردد. به عنوان مثال، ممکن است در پروژه ای بتوان طراحی یک بخش را آغاز نمود در حالی که برنامه ریزی بخشی دیگر هنوز خاتمه نیافته باشد.
اغلب سازمان های کارآمد، در ارتباط با متدولوژی ها، چهار چوب های کاری و قالب های کلی، یک یا چند رویکرد از رویکردهای زیر را دنبال می کنند:
استفاده از یک متدولوژی و قالب کلی زمانبندی پروژه که به مدیران پروژه اجازه بدهد تا فقط مراحل لازم را بر پروژه خود اِعمال کنند
به کار گیری متدولوژی ها و قالب های کلی متفاوت برای انواع مختلف پروژه ها
استفاده از متدولوژیی که مشخص می کند کدام موارد برای تمامی پروژه ها اجباری هستند و کدامیک می تواند با صلاحدید مدیر پروژه انجام شود
درمدیریت پروژه نیز مانند سایر زمینه ها، نمی توان یک متدولوژی را همچون لباسی دانست که مناسب قامت تمامی پروژه ها باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
نظرات