درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - وﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

وﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟

1397/05/11
14:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، دﺷــﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ دوﺳــﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ واﮐﻨﺸﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎى درﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دارد. اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را درك ﮐﺮده اﯾـﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ را ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﮐﻪ اﺧﯿــﺮاً اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷــﺨﺺ دﯾﮕﺮى ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ را در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. از ﺷــﺪت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى دروغ ﮔﻔﺘﻦ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آورﯾﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮود.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ  :1ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ او دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ، ﻫﻤﻮاره ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر. ﻗﺒــﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ: ﺑﺮاى ﻣــﻦ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﻰ دارد؟". 

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑــﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﺮا ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﻰ از اﯾﻦ دروغ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ، ﭼﻪ ﮐﺴــﻰ، و اﯾﻦ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻋﺪاوﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد از آن دورى ﻣﻰ ﺟﻮﯾﯿﺪ از رﺿﺎﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آن ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﺎارزش ﺗﺮ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻫﻢ دروغ آﻧﻘﺪر ﺟﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ 2: ﺑﺎ ﺷـﻮﺧﻰ آﻧﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻌﻀﻰ از دروغ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرﮔﻨﺪ ﮐــﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓــﺖ، و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدى در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠــﺎم داد. در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﯾﮏ ﺟﻮك ﺑﺴــﺎزﯾﺪ. ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻼت ﻣﻔﺮﺣــﻰ ﮐﻪ دروغ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ، 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳــﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﯾﻦ ﺟﻤﻠــﻪ: ﻫﻰ، ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ دﻣﺎﻏﺖ ﮐﻤﻰ درازﺗﺮ ﺷﺪ!". اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﻪ ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺗﻼﻓﻰ، ﺑﻪ اﺷــﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ. ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻤﺎ را دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ  :3ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺰﻧﯿﺪ. روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﺨﺺ دروﻏﮕﻮ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺰﻧﯿﺪ. واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷــﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ. ﺳــﺆاﻻت ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ، ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﻓﺮﺻﺖ داده اﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف اﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ زده" و آﻧﺮا اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دروﻏﮕﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد. ﮔﺰﯾﻨﻪ  :4دروﻏﮕﻮ را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﺪ. در ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن و اﻧﺠــﺎم ﻧﺪادن ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى" ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷــﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷــﺨﺺ دروﻏﮕــﻮ را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. ﻓﻘــﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿــﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﮐــﻪ آن دروغ، آﻧﻬﺎ را ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫــﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﻣﺪارﮐﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎى ﺷﻤﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دروﻏﮕﻮ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - وﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - وﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|