درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

1397/01/2
08:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Meyer Friedman و Ray Rosenman، ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻗﻠــﺐ و ﻋﺮوق، ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﯿﻤﺎراﻧﺸــﺎن از ﯾﮏ ﺣﺲ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎﻧﻰ" رﻧﺞ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﻤﺎرى ﺷــﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ" را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷــﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ: ﯾﮏ ﮐﺸــﻤﮑﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﯾﺪادﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ". اﻓﺮادى ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮﯾﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﺎﻋﺖ، ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﯾﺪن ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از ﻣﺸﮑﻞ، اﺣﺴــﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻧﺪ و ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ، ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ اﺳﺖ از اﺿﻄﺮاب و اﺣﺴﺎس ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﺪاوم. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷــﺎﻣﻞ اﺳــﺘﺮس ﺑﺎﻻ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر، ﺧﺴــﺘﮕﻰ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪى ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى:
 ﻫﻨــﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣــﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎر، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺎر ﮐﺎرى ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﯾﺪ.
 ﺑﺮاى ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
 دورﻧﻤﺎى ﻣﺜﺒﺖ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|