درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى

1396/12/24
20:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﮑﻞ دار، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴــﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺗﻤﺎﻣــﻰ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﻧﺠﺎت داد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش خود را بکنید.
اقدامات زیر نشان میدهد که در کجا ایستاده اید:
 ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ اﺳــﻨﺎدى را ﮐﻪ ﭘﺮوژه را ﺷــﺮح ﻣﻰ دﻫﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، و ﻧﺰد ﺣﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﭘــﺮوژه ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ او ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارك ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻫﺪاف ﭘﺮوژه، ﻣﺤﺪوده، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، ذى ﻧﻔﻌﺎن، روﯾﮑﺮد، و ﻏﯿﺮه ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺎزﻧﮕﺮى و ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﭼﯿﺴﺖ. ﭼﺮا ﭘﺮوژه دﭼﺎر ﻣﺸــﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺷــﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳــﺖ. آﯾﺎ ﮐﺎر، ﺗﺄﺧﯿﺮ دارد؟ آﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻧﺎراﺿﻰ اﺳــﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺸــﮑﻼت زﯾﺎدى وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻧﻪ آﯾﻨﺪه.
پ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮﺑﻰ از ﻣﺸــﮑﻼت ﭘﺮوژه و آﻧﭽﻪ ﮐــﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ. اﻗﺪاﻣﺎﺗــﻰ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀــﺎى ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺣﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ او را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل، زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸــﺘﺮى درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
 ﺳـﺮﯾﻌﺎً ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴـﺐ ﮐﻨﯿـﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺎﻣــﻰ ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻤﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. ﻣﻮاردى را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼــﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ، ﻣﻮارد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
 ﺗﯿﻢ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻰ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ و ﻧﺠﺎت ﭘﺮوژه ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد، ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬﺷــﺘﻪ را ﻣﻰ داﻧﻨﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﻨﺪ. ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﻰ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻮاردى ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷــﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎى ﺳــﺮﯾﻌﻰ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﻰ، ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶِ رو ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
 ﻧﻘـﺎط ﻋﻄﻒ )ﻣﺎﯾﻞ اﺳـﺘﻮن ﻫﺎى( ﺷـﻔﺎﻓﻰ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺷــﻔﺎﻓﻰ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﻰ را ﺑﺮ روى دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد، ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤﻰ را ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه، ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ.
 اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﺪه را ﺑﺮآورده ﺳـﺎزﯾﺪ. ﭼﯿﺰى ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ و ﻧﺠﺎت آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ، و دوﺑﺎره دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﻰ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺷــﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮوژه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو