درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

1396/11/19
09:47
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﯾﺎﻫﻮ
داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟ﯾﺎﻫﻮ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﻰ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﺣﺘﻰ آﺑﺮوى ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔــﻆ ﮐﻨﺪ و ﺗﯿﺮ آﺧﺮ را در ﺳــﺮ ﺧﻮدش ﺷــﻠﯿﮏ ﮐﺮد. داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻃﻰ ﭼﻨﺪ روز ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮى اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﮏ ﺷﺪ و ﮐﻞ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨــﺎ داد. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﯾﺎﻫﻮ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﮐﺎﻣﻞ FBI ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺷــﺨﺼﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، ﺳــﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﺳــﻘﻮط ﮐــﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرى اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺪ. ﺑﻪ ﻋــﻼوه، اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷــﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎﻫﻮ و در اداﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳــﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺷــﺪ. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑــﻪ ﺣﺪى ﺑﻪ ﯾﺎﻫﻮ ﺿــﺮر زد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
اﮔﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮى ﺑﺮاى رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳــﺎﻓﺖ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸــﻰ، رﺑﺎﺗﻰ را در ﺗﻮﯾﯿﺘــﺮ ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪش ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳــﺎﻓﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺑﺎت ﭼﺖ ﻣــﻰ ﮐﺮدﯾﺪ، اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷــﺪ، زﯾــﺮا از ﻧﺤﻮه ﭼﺖ ﮐــﺮدن و ﺻﺤﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﯾــﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ آﺷــﻨﺎ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼــﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از 24 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻮاع ﺟﻤﻼت ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮرد اﯾﻦ رﺑﺎت از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ او ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﻧﮋادﻫﺎ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﻨﺪ. ﺳــﺮﻋﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺣﺪى زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ رﺑﺎت ﺷﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺿﺮرى ﻧﮑﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ رﺑﺎت، ﯾﮏ ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ" ﺷــﺪه ﺑﻮد. ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳــﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺳــﺮﯾﻌﺎً آﻧﺮا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ، ﺳﻮژه ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻧﺸﻮد. وﻟﻰ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺴــﯿﺎرى در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮى و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﺑــﺎ ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﮐﺮد؛ ﻧﮕﺮاﻧﻰ اى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ آن ﺟﻬﺖ ﮔﯿــﺮى ﮐــﺮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘــﺮوژه ﻫﺎى اﯾﻦ 
ﺷﺮﮐﺖ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
اﮔﺮ در ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮردى را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﺑــﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى ﯾــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|