درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم

1396/09/30
17:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم دﺷﻮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و رواﺑﻂ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. اﯾﻦ، ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎرى را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ: ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، اﺣﺘﯿﺎط، دﻟﺴﻮزى، ﺻﺪاﻗﺖ، ﺗﻮاﺿﻊ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ:

 ﻣﺤﯿﻄـﻰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿـﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﺮدن، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﺪ. اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ از ﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺑﺮاى ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
اى ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎﺋﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ. آﯾﺎ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﺗــﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ. ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن" ﯾﻌﻨﻰ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ. ﻗﺒــﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﯿــﺪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

 ﮐﻠﻤـﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿـﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﭘﯿﺎم ﺷــﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد.

 ﻣﺮاﻗـﺐ زﺑـﺎن ﺑﺪن ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻫﺮﮔـﺰ واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳـﻰ ﻧﺸـﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﮐﺮدن ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺧﺸــﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ، دﺷﻮار اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ واﮐﻨﺸــﻰ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗــﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ. در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮ اﺳــﺘﺮس، ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺧﻮد، ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺗــﺮك ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪﮐﻰ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ بکشید.


نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic