تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ

1396/07/1
11:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻤﻰ اﺳــﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ اوﻟﯿﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻰ ﮔﺬارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
اﮔــﺮ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮد، ﻓﺮدى ﻧﺎدان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻧﮕﻮﯾﯿــﺪ ﭼﻪ اﻓﺮادى را ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳــﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادى ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾــﺪ، اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد.
 دادن ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷــﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. از آن ﺑﺪﺗــﺮ، دادن ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺣﺎﺿﺮان اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد، ﮐﺎرت ﻫــﺎى وﯾﺰﯾﺘﻰ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻰ اﻧﺪازﻧﺪ.
 ﺑــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧــﻮد، دو ﻋــﺪد ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮى ﺑﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدِ او از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺷــﺮوع ﺻﺤﺒــﺖ، ﻫﯿﺠﺎن زده ﻧﺸــﻮﯾﺪ و داﺳــﺘﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد، ﯾﺎ داﺳــﺘﺎن آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮﺗﺎن، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ دﻋﻮت ﺷــﺪه اﯾﺪ را ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ. 
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزى ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻰ ﺷــﻤﺎ را 
ﺑﺪاﻧﺪ، ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺻﻠﻰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ دادن"ﺷُ ــﻞ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺖ دادن" درﺳﺖ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔــﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷــﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑــﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ؛ ﺑﻰ ﻣﻘﺪﻣــﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺟﺎرى دﯾﮕﺮان ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴــﻪ ﮐﺎرى، آﻧﻘﺪر ﺳــﺮﮔﺮم ﮔﻮﺷﻰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻧﺪارﯾﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|