درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مدیریت جامع کیفیت (TQM)


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت جامع کیفیت (TQM)

1395/06/2
14:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعریف ساده‌ی مدیریت جامع کیفیت (Total quality management) می‌تواند به صورت «یک رویکرد مدیریتی برای به دست آوردن موفقیت در درازمدت از طریق جلب رضایت مشتریان» بیان شود.
در این رویکرد، تمامی اعضای سازمان در پروسه‌ی بهتر شدن فرآیندهای تولید، محصولات، خدمات و فرهنگ سازمانی مشارکت می‌کنند.
Quality-and Satisfaction
اصول اولیه‌ی مدیریت جامع کیفیت

مدیریت جامع کیفیت را می‌توان یک سیستم مدیریتی دانست که بیشتر در سازمان‌های مشتری‌مدار کاربرد دارد و همه‌ی کارکنان را در یک فرآیند مداوم بهبود درگیر می‌کند. این سیستم از داده‌ها و استراتژی‌های مختلف و راه‌های موثر برقراری ارتباط برای جا افتادن اصل کیفیت در فرهنگ سازمانی و تمامی فعالیت‌های سازمان استفاده می‌کند.
مشتری‌مداری: در نهایت این مشتری است که سطح کیفیت را مشخص می‌کند. مهم نیست که سازمان برای بهبود کیفیت دست به چه اقداماتی بزند -آموزش کارکنان، نهادینه کردن مسئله‌ی کیفیت در فرآیند طراحی محصول، به‌روز کردن کامپ