درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

 

گزارش موسسه استاندارد و فناوری آمریکا صنعت ساخت بهره وری پایینی نسبت به سایر صنایع را داراست این موضوع باعث شده پژوهش های بسیاری برای اصلاح فرآیندهای کاری و چگونگی پیاده سازی آن ها متمرکز شوند. به کارگیری و نتایج حاصله استفاده از اصول تفکر ناب در صنایع مختلف باعث شده این تفکر به عنوان یکی از اصلی ترین راه حل های موجودمورد بررسی قرار گرفته است اما اجرای این اصول در هر صنعتی باتوجه به روش پیاده سازی نیاز به ابزار و تمهیدات ویژه ای است،این مقاله با بررسی مطالعات موجود به بررسی توانایی به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به این اصول و ساخت و ساز ناب و افزایش بهره وری در این صنعت پرداخته شده است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینک

 نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب