درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - پیشگیری‌ و حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پیشگیری‌ و حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پیشگیری‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ 

تعاریف‌

الف‌ - منظور از ساختمان‌ تندسوز (با اسكلت‌ چوبی‌) ساختمانی‌ است‌ كه‌ دیوارها كف‌ و سقف‌ آن‌ بر روی‌ استخوان‌ بندی‌ چوبی‌ بنا شده‌ باشد.

ب‌ - منظور از ساختمان‌ كندسوز ساختمانی‌ است‌ كه‌ دیواره‌های‌ آن‌ با مصالح‌ بنایی‌ ساخته‌ شده‌ و در داخل‌ بنا الوارها و چوبهای‌ سنگین‌ بكار برده‌ شده‌ باشد.

ج‌ - منظور از ساختمان‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ ساختمانی‌ است‌ كه‌ در آن‌ كلیه‌ دیوارها، تیغه‌ها، كفها، پله‌ها، سقفها، پنجره‌ها و سایر قطعات‌ داخلی‌ بنا از مصالح‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ ساخته‌ شده‌ باشد.

د - منظور از امكنه‌ كم‌ خطر محل‌هایی‌ است‌ كه‌ برای‌ انبار كردن‌ یا استفاده‌ از اشیاء و موادی‌ بكار می‌رود كه‌ معمولاً به‌ سرعت‌ یا با دود زیاد نمی‌سوزد و در صورت‌ آتش‌ گرفتن‌ اشیاء بزودی‌ دود و گازهای‌ سمی‌ یا انفجار خطرات‌ فوری‌ ناشی‌ از مواد انبار شده‌ به‌ وجود نمی‌آورد.

هـ- منظور از امكنه‌ با خطر عادی‌ محل‌هایی‌ است‌ كه‌ برای‌ انبار كردن‌ یا استفاده‌ از اشیاء و موادی‌ بكار می‌رود كه‌ با سرعت‌ زیاد می‌سوزد لیكن‌ حین‌ سوختن‌ بزودی‌ گازهای‌ سمی‌ ایجاد نمی‌كند.

و - منظور از امكنه‌ خطرناك‌ محل‌هایی‌ است‌ كه‌ برای‌ بكار بردن‌ و انبار كردن‌ یا استفاده‌ اشیاء و موادی‌ بكار می‌رود كه‌ بسیار زود آتش‌ می‌گیرد و این‌ اشیاء در حین‌ سوختن‌ بزودی‌ گازهای‌ سمی‌ و انفجار تولید می‌نماید.

ز - منظور از طبقه‌ یك‌ طبقه‌ واقعی‌ نیست‌ بلكه‌ ارتفاع‌ پنج‌ متر از كف‌ زمین‌ طبقه‌ اصلی‌ و هر چهار متر روی‌ آن‌ یك‌ طبقه‌ محسوب‌ می‌گردد باین‌ ترتیب‌ ساختمان‌ بدون‌ طبقه‌ای‌ كه‌ 25 متر ارتفاع‌ دارد معادل‌ بنایی‌ محسوب‌ می‌شود كه‌ طبقه‌ هم‌ سطح‌ زمین‌ آن‌ پنج‌ متر و پنج‌ طبقه‌ فوقانی‌ آن‌ هر یك‌ 4 متر ارتفاع‌ دارد.

ح‌ - منظور از گذر فضای‌ آزاد بین‌ ماشین‌ آلات‌ تاسیسات‌ یا انبوه‌ مواد است‌ و كلمه‌ "آزاد" بدان‌ معنی‌ است‌ كه‌ در گذر موانعی‌ از قبیل‌ ستون‌، دستگاه‌ ترانسمیسیون‌ قرقره‌ها و یا انبوه‌ مواد و نظیر آنها وجود ندارد.

ط‌ - منظور از راه‌ عبور فضای‌ آزادی‌ است‌ كه‌ برای‌ عبور و مرور داخل‌ كارگاه‌ با توجه‌ به‌ تفسیری‌ كه‌ در بند (ح‌) از كلمه‌ آزاد شده‌ است‌ بكار می‌رود.

ی‌ - منظور از "راهرو" فضای‌ آزادی‌ است‌ كه‌ برای‌ عبور و مرور خارج‌ از محل‌ كار با توجه‌ به‌ تعبیر كلمه‌ آزاد به‌ كار می‌رود.

ك‌ - منظور از «خروجی‌» دهانه‌ای‌ است‌ كه‌ برای‌ خروج‌ از یك‌ قسمت‌ محل‌ كار به‌ قسمت‌ دیگر آن به كار رود.

ل‌ - منظور از "خروجی‌ انتهایی‌" دهانه‌ای‌ در بناست‌ كه‌ بتوان‌ به‌ سهولت‌ و بدون‌ خطر از آن طریق به فضای آزاد راه یافت.

م‌ - منظور از "گذرگاه‌" هر راهی‌ است‌ كه‌ برای‌ عبور و مرور افراد به‌ كار می‌رود.

پیشگیری‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌
 
بخش‌ 1- ارتفاع‌ و تفكیك‌ ابنیه‌
ارتفاع‌
ماده‌ 162: ارتفاع‌ بنای‌ كارگاه‌هایی‌ كه‌ پس‌ از اجرای‌ این‌ آیین‌نامه‌ ساخته‌ و یا تجدید بنا می‌شوند بسته‌ به‌ نوع‌ ساختمان‌ یا خطرات‌ ناشی‌ از آتش‌ سوزی‌ باید با جدول‌ زیر مطابقت‌ داشته‌ باشد به‌ استثنای‌ بناهای‌ چوبی‌ (تندسوزی‌) كه‌ الزاماً فقط‌ در یك‌ طبقه‌ ساخته‌ می‌شود.

 

نوع‌ ساختمان‌

نوع‌ خطر اشیایی‌ كه‌ در داخل‌ بنا وجود دارد

كم‌ خطر

عادی‌

خطرناك‌

كندسوز

تا 4 طبقه‌

تا 2 طبقه‌

1 طبقه‌

مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌

تا 5 طبقه‌

تا 5 طبقه‌

2 طبقه‌

در این‌ جدول‌ طبقه‌ هم‌ كف‌ زمین‌ نیز جز طبقات‌ محسوب‌ گردیده‌ است‌.
 
ماده‌ 163: چنانچه‌ بناهای‌ موجود كارخانه‌ها در كلیه‌ طبقات‌ با دستگاه‌های‌ خودكار ضد آتش‌سوزی‌ مجهز باشند حداكثر می‌توان‌ اجازه‌ داد كه‌ طبقات‌ آنها از آنچه‌ در جدول‌ بالا تصریح‌ شده‌ یك‌ طبقه‌ بیشتر باشد.
تفكیك‌
ماده‌ 164: كلیه‌ اعمالی‌ كه‌ متضمن‌ بروز انفجار ها و خطرات‌ ناشی‌ از جرقه‌ و شعله‌ می‌شود باید در بناهایی‌ جدا از بنای‌ اصلی‌ كارگاه‌ انجام‌ شود.
پیشگیری‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌
بخش‌ 2- گذرگاه‌ ها
گذرها
ماده‌ 165: حداقل‌ عرض‌ گذرهای‌ بین‌ ماشین‌ آلات‌ و تاسیسات‌ و یا انبوه‌ مواد در كارگاه‌ها 60 سانتیمتر است‌.
ماده‌ 166: در صورت‌ احتمال‌ بروز مخاطرات‌ از جانب‌ ماشین‌ آلات‌ و همچنین‌ در مواردی‌ كه‌ اندازه‌ و ابعاد قطعاتی‌ كه‌ ساخته‌ می‌شود و یا مقدار ضایعات‌ و یا تاسیسات‌ و یا انبوه‌ مواد و اشیاء ایجاب‌ نماید بایستی‌ برای‌ گذرهای‌ داخلی‌ عرض‌ بیشتری‌ منظور شود.
ماده‌ 167: چنانچه‌ امكان‌ دسترسی‌ فوری‌ به‌ خروجی‌ها نباشد در كارگاه‌ بایستی‌ راهروهای‌ مشخص‌ و همواری‌ بدون‌ بریدگی‌ و برجستگی‌ با حداقل‌ 20/1 متر عرض‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ مستقیماً به‌ خروجی‌ها مربوط‌ می‌شود.
راه‌ پله‌ها
ماده‌ 168: در ابنیه‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ كه‌ دو طبقه‌ و یا بیشتر ارتفاع‌ دارد بایستی‌ كلیه‌ پله‌ها و پاگردها (اصلی‌ و فرعی‌) از مصالح‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ ساخته‌ شود.
ماده‌ 169: بجز در موارد خاصی‌ كه‌ استفاده‌ از پله‌های‌ روباز مجاز شناخته‌ شده‌ كلیه‌ راه‌ پله‌ها و پاگردهای‌ اصلی‌ یا قسمت‌هایی‌ از طبقات‌ كه‌ مورد استفاده‌ افراد برای‌ رفت‌ و آمد از راه‌ پله‌های‌ داخلی‌ قرار می‌گیرد بایستی‌ با مصالح‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ ساخته‌ و حفاظت‌ شود.
ماده‌ 170: راه‌ پله‌های‌ خارجی‌ باید در برابر آتش‌ سوزی‌ و دود و باد محافظت‌ و اطراف‌ آن‌ با مصالح‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ پوشیده‌ شود و حتماً راهی‌ هم‌ به‌ بالكون‌های‌ خارجی‌ بنا و راهروهای‌ آن‌ داشته‌ باشد.
ماده‌ 171: در ابنیه‌ای‌ كه‌ در ساختمان‌ آنها مصالح‌ غیر مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ بكار رفته‌ و بیش‌ از دو طبقه‌ ارتفاع‌ دارد و شیب‌ بام‌ آنها كمتر از یك‌ بر چهار است‌ حتماً بایستی‌ یك‌ راه‌ پله‌ برای‌ ارتباط‌ به‌ بام‌ در نظر گرفته‌ شود.
ماده‌ 172: كلیه‌ راه‌ پله‌ها باید مستقیماً یا از طریق‌ یك‌ حیاط‌ خلوت‌ یا راهروی‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ به‌ فضای‌ خارج‌ یا خیابان‌ راه‌ داشته‌ باشد عرض‌ این‌ راهروها با توجه‌ به‌ مواد 174 و 177 باید دست‌ كم‌ به‌ اندازه‌ مجموع‌ حداقل‌ مجاز عرض‌ كلیه‌ خروجی‌هایی‌ كه‌ به‌ آنها مربوط‌ می‌شود باشد.
ماده‌ 173: بر روی‌ بالكان‌هایی‌ كه‌ به‌ منظور خروجی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد باید بطور وضوح‌ جهت‌ خروج‌ به‌ طرف‌ فضای‌ آزاد مشخص‌ شود.
خروجی‌ها و خروجی‌های‌ انتهایی‌
ماده‌ 174: تعداد و وضع‌ درهای‌ خروجی‌ باید طوری‌ باشد كه‌ كلیه‌ افراد بتوانند در موقع‌ خطر محل‌ كار را بلافاصله‌ و با اطمینان‌ كامل‌ ترك‌ كنند. حداقل‌ عرض‌ درهای‌ خروجی‌ 20/1 متر است‌.
ماده‌ 175: فاصله‌ بین‌ محل‌ كار تا در خروجی‌ انتهایی‌ یا تا راه‌ پله‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ مصون‌ از دود یا تا درهایی‌ كه‌ به‌ راهروهای‌ امن‌ ارتباط‌ دارد نباید از اندازه‌های‌ زیر تجاوز كند.
الف‌ - در مورد بناهای‌ خطرناك‌ 150 متر.
ب‌ - در مورد بناهای‌ كم‌ خطر یا عادی‌ 300 متر.
ماده‌ 176: فواصل‌ بالا را در كارگاهی‌ كه‌ با آب‌ پاش‌ خودكار مجهز باشند و یا خطرات‌ ناشی‌ از آتش‌ گرفتن‌ احتمالی‌ اشیاء باشد می‌توان‌ زیادتر و یا كمتر نمود.
ماده‌ 177: برای‌ جلوگیری‌ از ازدحام‌ در كارگاه‌هایی‌ كه‌ تعداد افراد آن‌ از 50 نفر بیشتر باشد باید نسبت‌ به‌ تعداد اضافی‌ افراد درب خروجی‌ انتهایی‌ عریض‌تر یا درب خروجی‌ اضافی‌ تعبیه‌ گردد. با توجه‌ به‌ اینكه‌ خروج‌ افراد به‌ صورت‌ پشت‌ سرهم‌ (ستون‌) همیشه‌ رجحان‌ دارد بنابراین‌ اضافه‌ عرض‌ گذرگاه‌ بایستی‌ مضربی‌ از 60 سانتیمتر باشد. عرض‌ هر كدام‌ از گذرگاه‌ها بایدطوری‌ درنظر گرفته‌شود كه‌ عبور افراد بدون‌ اشكال‌ ممكن‌ باشد.
تبصره‌ -  اضافه‌ عرض‌ هر درب خروجی‌ انتهایی‌ با ضریب‌ 60 سانتیمتر باید محاسبه‌ شود.
گذرگاه‌های‌ افقی‌
ماده178: درگذرگاه‌های‌ افقی‌ نبایدهیچگونه‌ پله‌ یا اختلاف‌ سطح‌ ناگهانی‌ وجود داشته‎باشد.
ماده‌ 179: در صورت‌ وجود اختلاف‌ ارتفاع‌ این‌ دو گذرگاه‌ بایستی‌ برای‌ اتصال‌ آنها حتماً از سطح‌ شیب‌ دار (رامپ‌) استفاده‌ شود و در محل‌ شروع‌ رامپ‌ مخصوصاً نقطه‌ مرتفع‌ آن‌ علامت‌ مخصوص‌ نصب‌ شود.
پیشگیری‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌
بخش‌ 3- درها
درهای‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌
ماده‌ 180: در پاگرد راه‌ پله‌ها و دیواره‌های‌ داخلی‌ گذرگاه‌هایی‌ كه‌ برای‌ خروج‌ در مواقع‌ آتش‌سوزی‌ اختصاص‌ دارد باید درهای‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ كه‌ به‌ فنرهای‌ كمپرسی‌ مجهز است‌ نصب‌ شود.
ماده‌ 181: درهای‌ خروجی‌ انتهایی‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ باید دارای‌ لولای‌ دو طرفه‌ باشد چنانچه‌ استفاده‌ از لولای‌ دو طرفه‌ عملاً مناسب‌ نباشد ممكن‌ است‌ اجازه‌ داده‌ شود كه‌ از درهای‌ كشویی‌ افقی‌ استفاده‌ گردد.
ماده‌ 182: در مورد درهای‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ استفاده‌ از درهای‌ كشویی‌ قائم‌ و درهای‌ كركره‌ای‌ و درهای‌ گردان‌ مجاز نیست‌.
ترتیب‌ قرار گرفتن‌ درها
ماده‌ 183: جهت‌ باز شدن‌ كلیه‌ درهایی‌ كه‌ به‌ راهروها و سرسراها ارتباط‌ دارند باید به‌ سمت‌ خروج‌ از ساختمان‌ بوده‌ و واجد علامت‌ باشد.
ماده‌ 184: درهایی‌ كه‌ از اطاق‌ به‌ راهرو و سرسرا باز می‌شود باید طوری‌ در نظر گرفته‌ باشد كه‌ برای‌ حركت‌ جمعیت‌ مانعی‌ ایجاد ننماید.
ماده‌ 185: پشت‌ درهایی‌ كه‌ به‌ راه‌ پله‌ها باز می‌شود نباید بلافاصله‌ پله‌ وجود داشته‌ باشد.
قرار گرفتن‌ پاگردی‌ كه‌ عرض‌ آن‌ لااقل‌ به‌ اندازه‌ عرض‌ در باشد در پشت‌ اینگونه‌ درها الزامی‌ است‌.
ماده‌ 186: عرض‌ درهای‌ خروجی‌ انتهایی‌ راه‌ پله‌ها نباید از عرض‌ پله‌ها كمتر باشد.
ماده‌ 187: فاصله‌ درهای‌ خروجی‌ طبقه‌ هم‌ سطح‌ زمین‌ نباید بیشتر از 45 متر و عرض‌ آنها نباید از 20/1 متر كمتر باشد.
ماده‌ 188: هر یك‌ از درهای‌ خروجی‌ باید مشخص‌ و قابل‌ دید باشد.
ماده‌ 189: درهایی‌ كه‌ برای‌ ارتباط‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ بنای‌ كارخانجات‌ یا طبقات‌ آنها در نظر گرفته‌ شده‌ در ساعات‌ كار به‌ هیچ‌ وجه‌ نباید با قفل‌ یا كشو و غیره‌ بسته‌ شود.
پیشگیری‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌
بخش‌ 4- آسانسورها و بالابرها
ماده‌ 190: با اینكه‌ آسانسورها بطور كلی‌ نباید به‌ عنوان‌ خروجی‌ به‌ حساب‌ آید معذالك‌ قفسه‌ كلیه‌ آسانسورهای‌ مخصوص‌ حمل‌ افراد باید سراسر با مصالح‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌سوزی‌ ساخته‌ شود.
ماده‌ 191: قفسه‌ آسانسورها نباید با قفسه‌ پله‌ها توام‌ باشد مگر آنكه‌ دیواره‌های‌ آن‌ با مصالح‌ مقاوم‌ در برابر آتش‌ سوزی‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
بخش‌ 5- علایم‌ خروجی‌
ماده‌ 192: درهای‌ خروجی‌ و گذرگاه‌ها باید بطور ساده‌ و با علایم‌ واضح‌ كه‌ راه‌ خروج‌ را نشان‌ دهنده‌ مشخص‌ شود، در كارگاه‌هایی‌ كه‌ تعداد كارگران‌ آن‌ 250 نفر بیشتر است‌ و ساعت‌ كار در طول‌ شب‌ ادامه‌ داشته‌ باشد علایم‌ فوق‌ باید الكتریكی‌ و به‌ جریان‌ برق‌ فوق‌‌العاده‌ (همانطور كه‌ در ماده‌ 154 تشریح‌ گردید) مرتبط‌ باشد تا در صورت‌ قطع‌ جریان‌ عمومی‌ برق‌ استفاده‌ از آنها امكان‌پذیر باشد.
این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر چهار فصل‌ و 192 ماده‌ و 8 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار تدوین‌ و در چهل‌ و هفتمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ 24/8/1340 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجراست‌.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - پیشگیری‌ و حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - پیشگیری‌ و حفاظت‌ در برابر آتش‌ سوزی‌,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic