درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش اول

ماده1- كارفرما مكلف است برای استفاده از ماشین های راهسازی فقط از افرادی كه دارای گواهینامه وی‍‍ژه یا پایه یك معتبر به همراه مدرک مهارتی ملی از مراكز ومراجع ذیصلاح می باشند ، استفاده نماید .

ماده2- کارفرما مکلف است قبل از بکارگیری از پیمانکار نسبت به اخذ مدارک مهارتی عامل انجام کار ( اپراتور) ماشین آلات راهسازی اقدام نماید و از ورود افراد بدون صلاحیت مهارتی در این بخش جلوگیری بعمل آورد .

ماده3- پیمانکاران و بهره برداران ماشین آلات راهسازی موظف می باشند علاوه بر ارائه گواهینامه ویژه مخصوص ماشین آلات راهسازی نسبت به ارائه مدرک مهارتی از مراجع ذیصلاح به کارفرما اقدام نمایند .

ماده4- کارفرمایان مکلف است در صورت نبود ساختار حفاظتی عامل انجام کار در ماشین آلات راهسازی نسبت به تهیه و نصب بر روی ماشین آلات راهسازی مطابق با جدول زیر اقدام نماید .

خطرات کاری    کم    متوسط    زیاد

شرایط کاری    زمین مسطح و بایر    شانه های جاده / خاک ضعیف / خاکریز با دیوار کم عمق    زمین ناپایدار / زمین شیب دار / عملیات پاکسازی / عملیات تخریب

ماده5-راننده یا عامل انجام کار باید دارای مشخصات زیر برای کار با ماشین آلات راهسازی باشد :

الف- سن 23 سال تمام 

ب- دارای تأییدیه سلامت جسمی و روحی

ج- گواهینامه ویژه ایمنی کار با ماشین آلات راهسازی 

د- گواهینامه مهارت و آموزش سازمان ملی مهارت کشوری با عنوان بازبین فنی ماشین آلات

ماده6- پیمانکاران و بهره برداران از ماشین آلات راهسازی موظف می باشند نسبت به اخذ تأییدیه سلامت جسمی و روحی بصورت هر شش ماه یکبار از مراکز ذیصلاح اقدام نموده و مدارک تأیید شده را به واحد ایمنی مستقر در سایت تحویل نمایند .

ماده7- ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین باید به لوح مشخصات كه توسط سازنده یا وارد کننده به شرح ذیل نصب می-شوند، مجهز باشند:

    الف-نام شرکت سازنده یا وارد کننده 

ب-وزن ماشین راهسازی بدون بار

    ج- وزن مجاز قابل حمل توسط ماشین

    د- شماره شناسایی محصول مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 8405

    ه- سال یا مدل ساخت 

    و- شماره سریال ساخت 

ماده8- کلیه ماشین آلات راهسازی و تجهیزات آنها باید مجهز به علایم و برچسب های ایمنی مناسب بوده و این علایم باید کاملا خوانا و تمیز بوده و در محل مناسب چسبیده و یا نصب شده باشند .

ماده9- كارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلوها، علایم و نشانه های ایمنی و هشدار دهنده در مسیرهای خطرناک و ناایمندرسایت یا کارگاه اقدام نماید .

ماده10- رانندگان یا عاملین انجام كار با ماشین های راهسازی موظف می باشند ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ، از مسیرهای مشخص شده تردد نمایند.

ماده11- کلیه مسیرهای دسترسی قابل تردد برای ماشین آلات راهسازی باید ایمن بوده و دارای حفاظ یا دیواره های ایمن با ارتفاع مناسب باشند تا مانع سقوط و واژگونی آنها به داخل پرتگاه گردد .

ماده12- كارفرما مكلف است نسبت به ارزیابی، شناسایی و کنترل خطرات در محدوده عملیات اجرایی و سایت اعم از بررسی وضعیت محل عملیاتی خود اعم از تأسیساتی، سازه ای و مقاومت خاک در طول مدت اجرای پروژه اقدام و دستورالعمل اجرایی برای اجرای عملیات به عاملین انجام كار یا پیمانكاران ارایه نماید .

ماده13–عاملین انجام کار و رانندگان باید در هنگام کار و رانندگی از انجام اعمالی نظیر خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه و نظایر آن و استفاده از داروهای خواب آور و سایر اعمال غیر ایمن خودداری نمایند.

ماده14–كارفرما مکلف است نسبت به قطع عملیات اجرایی در شرایط جوی نامساعد نظیر طوفان، مه گرفتگی، غبار شدید و نظایر آن اقدام نماید .

ماده15- كپسول اطفاء حریق باید در كابین راننده یا در روی بدنه ماشین در ارتفاع مناسب نصب گردیده و در دسترس وی قرار داشته و راننده باید در خصوص نحوه استفاده از كپسول مذكور آموزشهای لازم را دیده باشد.

ماده16–نگهداری مواد قابل اشتعال یا انفجار در داخل كابین راننده اكیداً ممنوع است .

ماده17- ماشین های آلات راهسازی که در انتهای ماشین از دید کافی برخوردار نمی باشند باید مجهز به تجهیزات آشکارساز مناسب باشند .

ماده18- فرد علامت دهنده به راننده یا عامل انجام کار با ماشین های آلات راهسازی سنگین باید به دستورالعمل ها و نشانه های علامت دهی بطور کامل آشنا باشد.

ماده19-راننده یا عامل انجام کارباید موظفگردد در موارد زیر نسبت به استفاده از فرد علامت دهنده اقدام نماید :

الف- هنگام ورود ماشین به حریم دكلهای برق و خطوط انتقال نیرو 

ب- درمحیط هایی که عقب ماشین به نحو مناسبی قابل رویت نباشد .

ج- در محیط های خطرناك كه ریسك حادثه بالا می باشد .

ماده20–كارفرما مكلف است در محیطهایی كه احتمال خطر استنشاق گرد و غبار وجود دارد موارد زیر را رعایت نماید .

الف- پاشیدن آب جهت کاهش حجم گرد و غباردر هنگام کار

ب- عدم استفاده از هوای تحت فشار برای تمیزکاری

ج-استفاده همه کارگران از ماسک های حفاظتی مناسب

د- ممانعت از ورود افراد غیر مرتبط به محوطه های کاری حین انجام عملیات اجرایی

هـ- حرکت دادن ماشین در راستای وزش باد

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش دوم

 

ماده21- کارفرما مکلف است هنگام انتقال ماشین آلات راهسازی بر روی سكو یا تریلر حمل ماشین آلات، نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید :

الف – بکارگیری شخص ذیصلاح برای نظارت بر انتقال ماشین آلات بر روی سکو یا تریلر حمل ماشین آلات

ب- عریض و مقاوم بودن سكوی انتقال ماشین روی تریلر

ج- لغزنده نبودن سكوی انتقال یا تریلر

د- فقط از اهرم حركت ماشین استفاده شود و دیفرانسیل قفل باشد.

هـ- موتور در وضعیت دور كم یا دور آرام قرار داشته باشد .

و- تراز بودن تریلر و سكوی انتقال

ز- مهار نمودن ایمن ماشین بر روی سكو یا تریلر

ماده22- كارفرما مکلف است برای حمل ماشین آْلات راهسازی بوسیله تریلر جهت عبور از پل یا سازه مشابه قبلاً از استحكام و مقاومت آن از طریق مراجع ذیصلاح اطمینان حاصل نماید .

ماده23- مالكان ماشین آلات راهسازی مكلف به تهیه برگه معاینه فنی و سلامت ماشین مطابق مقررات جاری می باشند و باید از سلامت و ایمن بودن ماشین خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده24- مالکان و یا پیمانکاران ماشین آلات راهسازی موظف می باشند حداقل هر سه ماه یکبار نسبت به اخذ معاینات دوره ای و بازدید روزانه قبل از بهره برداری از ماشین آلات اقدام نمایند و نسبت به دریافت معاینه فنی از واحد مکانیک یا تاییدیه توسط تعمیرکاران ماهر اقدام نمایند .

ماده25- راننده یا عامل انجام کار موظف است در هنگام كار نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید :

الف- حرکت با سرعت مطمئنه برای حمل توده مواد، خاك و مصالح به بالای پرتگاه و یا انتهای سراشیبی با ماشین 

ب-استفاده از وسط تیغه برای حمل توده مواد، مصالح و خاک و نظایر آن 

ج- جمع آوری و قرار دادن ادوات كاری ماشین در تراز 30 سانتیمتری از سطح زمین هنگام حركت در سراشیبی 

د- حركت ماشین بصورت مستقیم در سراشیبی و ترمز باید گرفته شود.

ه- حرکت در سراشیبی فقط با دنده معکوس مجاز است .

و-رعایت فاصله مطمئنه از وسیله نقلیه جلوی خود

ز-انجام عملیات تخلیه و بارگیری روی سطوح مقاوم، مستحكم و ایمن

ح-رعایت فاصله ایمن از لبه پرتگاه 

ط- رعایت فاصله ایمن از كارگران 

ی- رعایت فاصله ایمن از تأسیسات و ساختمانها و لبه پرتگاهها در مسیر تردد

    ك- در سربالایی باید، ماشین باید در دنده سنگین قرار گیرد.

ماده26-دور زدن ماشین آلات راهسازی روی سطح شیبدار ممنوع است .

ماده27- استفاده از ادوات ماشین برای كاهش سرعت و افزایش اصطكاك در سراشیبی ممنوع است .

ماده28- بکسل کردن ماشین روی سطوح شیب دار ممنوع است.

ماده29- هنگام حركت ماشین بر روی لبه تیز و برنده باید از زنجیر حفاظتی برای چرخ لاستیكی استفاده گردد.

ماده30–عامل انجام كار یا راننده موظف می باشد هنگام توقف ماشین و قبل از ترك آن، نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید .

        الف-ماشین را روی زمین مستحكم و مسطح متوقف نماید .

      ب - از توقف کامل ماشین اطمینان حاصل نماید و سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار دهد.

        ج- ادوات ماشین را بر روی زمین قرار دهد.

        د- از توقف ماشین بر روی سطوح شیبدار خود داری نماید. 

        ه- ماشین را خاموش نماید .

و- در شرایط اضطرار برای توقف در سراشیبی از تخته سنگ یا گوه محكم و مقاوم در زیر چرخ و زنجیر استفاده نماید.

ز- نصب حصار، علامت، پرچم و روشنایی کافی به منظور پارك ماشین در مسیر عمومی 

ح- جمع آوری ادوات كاری بداخل و قرارگیری آنها در ارتفاع 40 الی 50 سانتیمتری از سطح زمین در هنگام حركت ماشین

    ط- چرخها باید توسط موانعی سخت و مقاوم محكم شوند .

ماده31- كار با ماشین آلات راهسازی در حالت خلاص در سراشیبی ممنوع می باشد.

ماده32- حركت و توقف ماشین روی سطوح لغزنده و سست كه خطر زیرش وجود دارد ممنوع است .

ماده33- كاهش ناگهانی سرعت در سطوح ناهموار ممنوع است .

ماده34- حركت ماشین با سرعت بالا در سطوح ناهموار ممنوع است .

ماده35- رانندهیا عامل انجام کار با ماشین حمل بار و جابجایی مصالح ( دامپر) و تریلر باید قبل از حركت موظف به رعایت موارد زیر می باشد :

        الف- بارگیری بیش از ارتفاع دیواره های اطاق دپوی بار ممنوع است .

ب- بارهایی كه احتمال ریزش ، لغزش و یا سر خوردن آنها وجود دارد باید بطور اطمینان بخشی مهار و سپس حمل گردند.

ج- چیدمان بارهای لوله ای شکل روی تریلر، باید بگونه ای باشد که از لغزش نا به هنگام آنها جلوگیری بعمل آید .

د- چیدمان بارها در اطاق بارگیری باید به نحوی باشد كه باعث نامتعادل ساختن وسیله نقلیه در هنگام حرکت نگردد.

ه- حمل و جابجایی بارهایی با طول زیاد و یا دارای نوسان باید با رعایت كلیه مسایل ایمنی صورت پذیرد.

ماده36- در هنگام بارگیری توده های خاک، نخاله های ساختمانی، آجر، ماسه، شن و مانند آن توسط ماشین آلات راهسازی مربوطه، نباید هیچگاه كارگران در حریم و اطراف ماشین مستقر باشند و حداقل فاصله کامیونت از بیل مکانیکی و لودر باید 60 سانتیمتر باشد.

ماده37- رانندگان یا عاملین انجام کار با ماشین آلات راهسازی که دارای تیغه هستند نباید به جز در شرایط اضطراری از تیغه دستگاه برای توقف ماشین استفاده نمایند .

ماده38- بهره برداران و پیمانكاران مكلف می باشند ماشین آلات استاندارد را كه دارای تأییدیه از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشدتهیه نمایند .

ماده39-کلیه بخش های خطرناک وسایل نقلیه كه افراد در معرض برخورد با آنها هستند شامل اجزای متحرک، زنجیرها، اگزوزهای داغ و مشابه آنها باید به طریق ایمن حفاظ گذاری شوند.

ماده40-کارفرما مکلف است نسبت به تعیین حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در سطح کارگاه مطابق با مقررات اقدام نماید .

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش سوم

 

ماده41-کارفرما مکلف است با توجه به نوع عملیات، ماشین آلات راهسازی مناسب را انتخاب نموده و استفاده هرگونه ماشین آلات راهسازی بصورت غیرمتعارف ممنوع است.

ماده42- رانندگان یا عاملین انجام کار موظف گردند از ماشین آلات مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده بهره برداری نمایند . 

ماده43- کارفرما مکلف است نسبت به استفاده از ماشین آلات راهسازی كه دارای معاینه فنی می باشند، برای انجام عملیات اجرایی اقدام نماید .

ماده44–ورود کارگران در حریم عملیات ماشین آلات راهسازی در حین انجام عملیات اجرایی اکیداً ممنوع است.

ماده45–ورود افراد متفرقه به کابین راننده به غیر از تعمیرکار، فرد ذیصلاح و مسئول فنی کارگاه در حین عملیات اجرایی ممنوع است .

ماده46- سوار شدن كارگران بر روی ماشین آلات راهسازی و سایر اجزاء آن نظیر تیغه ها، باگت ها و نظایر آنها ممنوع است .

ماده47- انجام عملیات اجرایی در شب و در محیط های تاریک برای ماشین آلات راهسازی ممنوع می باشد مگر اینكه كارفرما نسبت به تهیه روشنایی  مناسب و کافی اقدام نماید .

ماده48–جابجایی باگت ماشین آلات راهسازی از روی تاسیسات و کارگران ممنوع است .

ماده49–راننده یا عامل انجام کار با بیل مکانیکی باید موارد زیر را در هنگام کار رعایت نماید:

    الف- از حفاری در زیر محل استقرار بیل مکانیکی خودداری نماید .

    ب- استفاده از بیل مکانیکی در شیب بیش از 60 درجه ممنوع است .

    ج- تمامی اتصالات و رله های تقویت الکتریکی روزانه بازرسی و بازدید گردد .

    د- از کارکرد ترمز و ترمز اضطراری اطمینان حاصل نماید .

ه- هنگام حركت ماشین ادوات ماشین خالی باشد .

و- در ماشین با بوم متحرك ، بوم در راستای ماشین قرار گیرد .

ماده50-بازوی بیل مکانیکی باید در هنگام تعمیر و بازرسی فنی به نرده های حفاظتی و پاخور مجهز باشد .

ماده51- بیل های مکانیکی که با موتور الكتریكی کار می کنند باید مجهز به سیستم اتصال به زمین مناسب باشند .

ماده52- قطع و وصل جریان برق در بیل های مکانیکی الکتریکی باید توسط فرد ذیصلاح از خطوط انتقال نیرو انجام پذیرد.

ماده53- دهانه های ورودی یا خروجی ماشین آلاتی مانند پمپ بتن، قیف های تراک میکسر، سیلوهای انبار سیمان و نظایر آن كه احتمال سقوط یا ورود افراد یا اعضای بدن كارگران را دارد باید به نحوی حفاظ گذاری گردد كه امكان وقوع حادثه میسر نباشد. 

ماده54- تمامی ماشین آلات راهسازی باید به وسایلی همچونآژیر ، بوق ، چراغ های مناسب در جلو و عقب ماشین، ترمز دستی و مکانیکی، صدا خفه کن و آژیر حرکت با دنده عقب ماشین تجهیز شده باشند.

ماده55-کابین راننده ماشین آلات راهسازی باید دارای مشخصات زیر باشد :

       الف-از جنس شیشه ایمن و مقاوم در برابر ضربه ساخته شده باشد.

    ب- از راننده در شرایط جوی نامساعد و هنگام عملیات اجرایی محافظت نماید.

    ج- مانع نفوذ گرد و غبار بداخل ماشین شود .

    د-دید راننده یا عامل انجام کار را وسیع و نامحدود نماید .

    ه-به آینه های جانبی برای دید عقب مجهز باشد .

       و- دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی ایمن و مناسب باشد.

    ز- کف کابین باید عاری از هرگونه چربی و لکه باشد .

      ح- دارای كپسول اطفاء حریق و جعبه كمكهای اولیه باشد.

        ط- محافظ ایمن مقابل شیشه نصب شده باشد.

        ی-قطر سوراخهای محافظ حداكثر 2 سانتیمتر باشد.

        ك- دستورالعملی توسط سازنده درخصوص ایمنی كار با ماشین تدوین شده باشد.

       ل- صندلی راننده دارای كمربند ایمنی و ضربه گیر باشد.

م- مجهز به یک مسیریاب و نمایشگرهای قرینه برای دید کنارهای ماشین برای انجام کار باشد

    ماده56-فاصله کابین از جبهه کاری باید حداقل 1 متر باشد.

ماده57- هنگام سوار شدن و استقرار در کابین ماشین آلات راهسازی باید موارد زیر رعایت گردد :

        الف- از پلكان نصب شده بر روی ماشین برای بالا رفتن یا پایین آمدن استفاده شود.

        ب- سه نقطه تماس در بالا رفتن یا پایین آمدن از پلكان رعایت گردد .

    ج- پلکان باید عاری از هرگونه لکه چرب ، روغنی یا گریسی و نظایر آن باشد .

     د- اولین پلكان تردد راننده به كابین باید حداقل 40 و حداكثر 55 سانتیمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

ماده58- راننده یا عامل انجام کار باید از تخلیه نابه هنگام بار ، تکان اتفاقی باگت  یا چنگک بیل ممانعت بعمل آورد .

ماده59-راننده یا عامل انجام کار با بولدوزر باید حین انجام كار موارد زیر را رعایت نماید:

        الف- تیغه بولدوزر، هنگام حرکت روی سربالایی باید پایین آورده شود.

ب- به منظور هل دادن توده خاک یا مصالح و نخاله از لبه پرتگاه از محلهایی که دارای شیب به سمت بالا دارند ، استفاده نماید.

ماده60- دندانه های باگت بیل مكانیكی یا حفاری با عمق زیاد باید حداکثر 40 سانتیمتر به بوم نزدیک شوند.

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش چهارم

 

 

ماده61-هنگام کار با اسکراپر(SCRAPER ) رعایت موارد زیر الزامی است :

    الف- اسکریپر باید توسط یک رشته کابل اطمینان به کشنده متصل شود .

    ب- هنگام تعویض تیغه های اسکراپر ، جام تیغه ها باید بعنوان تکیه گاه قرار گیرد .

    ج- کشنده باید هنگام حرکت در سراشیبی در دنده باشد.

ماده62- ماشین آلات قیرپاش باید دارای مشخصات فنی زیر باشند :

    الف- سطوح چوبی ماشین آلات قیر پاش باید توسط ورقه های فلزی پوشیده شده باشند .

ب- مخزن ماشین آلات قیر پاش باید دارای محافظهای مناسب و ایمن باشند .

    د- محل پاشنده قیر در ماشین آلات آسفالت کاری باید توسط محافظ مقاوم در برابر آتش حفاظت شوند.

ماده63- به منظور پیشگیری از آتش سوزی ناشی از کف ایجاد شده در قیر باید موارد زیر رعایت گردد :

    الف- دیگ مجهز به ابزاری برای ممانعت از رسیدن کف به مشعل باشد.

    ب- از مواد غیر کف زا استفاده شود.

ماده64- کارفرما مکلف است در هنگام کار با ماشین آلات آسفالت کاری در مسیرهای عمومی، برای کنترل ترافیک از یک تیم مجهز به کاورهایی با قابلیت انعکاس نور، استفاده نماید .

ماده65- كارفرما باید وسایل مناسبی به غیر از شعله برای مشاهده و مشخص کردن سطح آسفالت در داخل مخزن تأمین نماید .

ماده66- در صورت خاموش شدن شعله مشعل، انجام اقدامات زیر ضروری است:

    الف-قطع منبع سوخت 

    ب-تخلیه کامل کوره بوسیله دمیدن باد توسط فن برای تخلیه گازهای قابل انفجار

ماده67- کارگران نباید پیش از تخلیه کامل فشار درون مخزن تانكر قیرپاش نسبت به باز نمودن دریچه های بازدید اقدام نمایند .

ماده68- راننده یا عامل انجام کار با ماشین آلات راهسازی موظف استقبل از حرکت ماشین ،مجهز به تجهیزات حفاظت فردی مناسب از قبیل لباس كار، چكمه یا كفش ایمنی ، محافظ های گوش ، عینك و كلاه ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع كار باشد .

ماده69-راننده یا عامل انجام كار با ماشین آلات راهسازی موظف است نسبت به رعایت كلیه توصیه های ایمنی درج شده در دستورالعمل شركت سازنده كه توسط كارفرما به وی اعلام گردیده اقدام نماید .

    ماده70- مسیر تردد فرد روی ماشین آلات سنگین راهسازی که دارای ارتفاع بوده و خطر سقوط افراد در هنگام راه رفتن در آن زیاد می باشد باید دارای نرده حفاظتی به ارتفاع حداقل 85 و حداكثر 100سانتیمتر باشد .

ماده71-سازندگان و بهره برداران از ماشین های راهسازی موظف می باشند تا قسمتهای گردنده، برنده، له کننده، سوزاننده و سایر قسمتهای خطرناک ماشین راهسازی رامطابق با استاندارد ملی ایران شماره 7388 ایمن نمایند .

    ماده72- حفاظ درهم قفل شونده باید دارای عملکرد زیر باشد :

الف- کارکرد قسمتهای خطرناک ماشین را تحت حفاظت و پوشش قرار دهد و تا زمانیکه بسته و قفل نشده است کار نکند .

ب- در صورت باز شدن حفاظ، از کارکرد خطرناک ماشین جلوگیری بعمل آورد و دستور توقف ماشین را صادر نماید.

ج-در صورت بسته بودن حفاظ، قسمتهای خطرناک ماشین پوشیده شود و با بسته شدن حفاظ ماشین شروع بکار نکند.

د-تا زمانی كه قسمت های خطرناك ماشین به طور كامل متوقف نشده اند، حفاظ در حالت بسته و قفل باقی بماند.

ماده73- تمامی قطعات قفل کننده حفاظ باید دارای مشخصات زیر باشند :

        الف-  بصورت دستی رها شود 

        ب- با فنر و اعمال تغذیه رها شود.

        ج- با بکارگیری منبع تغذیه و فنر رها شود .

    د- با بکارگیری منبع تغذیه و اعمال تغذیه رها شود .

        ه- نباید به آسانی خراب و معیوب شوند .

    ماده74- ماشین های راهسازی که احتمال شروع بکار ناخواسته در آنها وجود دارد باید به تجهیزات اعلام صوتی و آژیر هشدار دهنده مجهز باشند .

ماده75- جرثقیل ، کج بیل و بیل بکهو ، لودر و سایر ماشین های متحرک خارج از سرویس باید بوم هایشان در راستای مسیر حرکت و محل گودبرداری شده قرار گرفته یا باکت باید بدون بار بلند شده مگر اینکه در سرپایینی حرکت نماید .

ماده76- ماشین آلات راهسازی، تجهیزات حمل مواد و مصالح موتورها، ترمزها، راندن ادوات، نگه دارنده تیغه های،  زنجیرها، سیم ها، کابل ها، طنابها، قرقره ها، مکانیزم های هیدرولیکی، جعبه دنده و گیربکس، بولت ها و سایر قطعاتی که ایمنی آنها باید روزانه چک و بررسی شده و نتایج آنها پس از بارزسی ثبت گردد .

ماده77– توقف وسایل نقلیه، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات حمل مواد و مصالح در سراشیبی با موتور روشن ممنوع است .

ماده 78-  کف پله ها و صفحات فلزی پلکان وسایل نقلیه، ماشین الات راهسازی و تجهیزات حمل مواد و مصالح باید عاری از هرگونه چربی، لکه کریس، روغن، اجسام لغرنده و نظایر مشابه باشند . 

ماده 79– انواع لایروب ها، ماشین الات حفاری ، نباید روی دیوارهای بیش از یک متر مرتفع تر برای حفار استفاده شوند مگر اینکه ماشین یا لایروب به یک نقطه محکم از دیواره بسته شده باشد .

ماده 80– استفاده از باگت بیل مکانیکی یا لودر برای لایه های زیرین و بالایی سطح زمین با شیب بیش از 60 درجه ممنوع است .

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش پنجم

 

ماده81- پدال ترمز برای تمامی بیل های برقی باید به یک دستگاه مستقل ایمن مجهز باشند .

ماده82- بیل برقی باید مجهز به عملگر سریع بوده تا در شرایط اضطراری با کنترل مستقل متوقف گردد .

ماده83– حفارهایی که مجهز به حفار عمیق می باشند باید طوری طراحی شده باشند که ناخن های باکت بیش از 40 سانتی متر به بوم نزدیک نشوندو یا به یک متوقف کننده ایمن برای جلوگیری برخورد با بوم  مجهز شده باشند .

ماده84– ماشین حفار باید به نمایشگر حداکثر مجاز برداشتن بار ایمن برای بلند کردن با ادوات مجهز باشند تا در صورت عدم رعایت عامل انجام کار سیستم بصورت خودکار با آلارم وی را از عمل نایمن آگاه سازد .

ماده85- ماشین های بیل مکالنیکی با سوخت موتورهای احتراقی درون سوز باید :

      الف- بوسیله ارت یا روش حفاظتی دیگر در برابر الکتریسته ساکن ایمن گردد .    

      ب- به سیستم خاموش کننده آتش مجهز گردد .

ماده86– بوم بیل های مکانیکی کج بیل باید در برابر حرکت های جانبی در زمان بهره برداری یا حمل و نقل محافظت شود .

ماده87-باکت یا چنگک بیل مکانیکی باید در برابر حرکت جانبی، کج شدن و سرخوردن ناگهانی محافظت شود .

ماده88-عامل انجام کار قبل از ترک بیل مکانیکی باید :

    الف- ماشین را در حالت خلاص قرار دهد .

    ب-باکت یا چنگک باید در پایین ترین نقطه تماس با سطح زمین باشد .

ماده89- هنگام حفاری با بیل مکانیکی در مجاورت دیوار یا سازه نظیر آن باید از ورود افراد و کارگران به نواحی خطرناک در هنگام  کار ماشین و چرخش آن که باعث شکسته شدن دیوار یا سازه نظیر آن می گردد ممانعت بعمل آید .

ماده90- بارگیری کامیونت یا دامپر بیش از حد مجاز که سبب ریزیش نخاله ، سنگ یا نظایر مشابه به بیرون از محل مخزن بار را داشته باشد ممنوع است .

ماده91- تراک ها باید در فاصله ای از ماشین حفار متوقف شوند که بین آنها مانعی نباشد و حداقل 60 سانتیمتر بین تراک و سازه فوقانی ماشین حفار در هنگام روشن بودن آنها فاصله باشد .

ماده92- قبل از ترک بولدوزر عامل انجام کار باید :

    الف- باید از ترمز استفاده کند 

    ب- تیغه و شیار پایین باشند

    ج- گذاشتن دنده در محل خلاص

ماده93-در انتهای کار بولدوزر باید در زمین مسطح متوقف گردد .

ماده94-هنگام حرکت بولدوزر در مسیر سربالایی یا با شیب تند تیغه آن باید پایین نگهداشته شود .

ماده95–از تیغه بولدوزر فقط می توان در شرایط اضطراری برای ترمز استفاده نمود .

ماده96- بالابرهای مخلوط کن باید داخل چوب یا ورق فلزی  محصور شده بطوریکه پنجره ای برای مشاهده، روغن کاری و تعمییر آن وجود داشته باشد .

ماده97- ملاقه زنهای قیر  باید دارای پوشش مناسب و ایمن باشند .

ماده98- اسپری های پاچشی باید با یک ورق مقاوم در برابر آتش که دارای دریچه ای برای مشاهده می باشد تهیه گردند .

ماده99- به منظور جلوگیری از آتش سوزی ، بویلر ها باید مجهز به یک فوم پیشگیری از آتش هنگام سوختن باشند .

ماده100- هنگام اسفالت کاری روی مسیرهای عمومی سیستم کنترل ترافیکی مناسبی باید اجراء شود و کارگران شاغل در انجام کار باید دارای پوشش مناسب که قابل رویت در شبانه روز برای رانندگان می باشد گردند .

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش ششم

 

ماده101- پیمانکار موظف است در هنگام کار با مواد قابل اشتعال به تعداد کافی وسایل اطفاء حریق در سایت یا محیط کار  ( حداقل دو کپسول اطفاء حریق ) آماده نگهدارد .

ماده102- پیمانکار موظف است مواد قیر و نفتی را بعد از خشک شدن ظروف گرم استوانه ای تنها روی بالابر بارگذاری نموده و حمل نماید .

ماده103- استفاده از  شعله بدون پوشش ایمن برای معلوم کردن سطح اسفالت یا قیر در داخل مخزن ممنوع است .

ماده104- استفاده از شعله گرم برای حرارت دادن رقیق کننده ممنوع است .

ماده105– اگر شعله در حال سوختن و رسیدن مواد سوختنی خاموش شود :

    الف- سوخت باید سریعا قطع شود .

    ب- مجرای حرارتی باید بوسیله فن به بیرون دمیده شود تا از پس زدن آن جلوگیری شود .

ماده106- بازرسی از بویلر هنگامی که تحت فشار می باشد ممنوع است .

ماده107– پیمانکار موظف است  قبل از غلطک زنی سطح جاده نسبت به بررسی های لازم برای تامین ایمنی نظیر ظرفیت مجاز ، ایمنی عمومی، و ایمنی لبه ترانشه ها و شیب ها  اقدامات لازم را بعمل آورد .

ماده108–استفاده از غلطک در سراشیبی با موتور خلاص ممنوع است .

ماده109– هنگامی که غلطک کار نمی کند :

    الف- باید ترمز گرفته شود .

    ب- اگر غلطک در شیب روبه بالا می باشد غلطک باید در دنده عقب باشد .

    ج- اگر غلطک در شیب روبه پایین است باید در دنده جلو باشد .

    د- سوئیچ یا کلید باید خاموش شود 

    ه- چرخها باید بوسیله موانع محکم و مقاوم مسدود شوند .

ماده110- تجهیزات ، ماشین آلات و وسایل اعم از دستی و برقی باید :

    الف- مطابق با استانداردهای بین المللی و با اصول و قواعد ارگونومی ساخته شده باشند .

    ب- به موقع و مطابق با دستور العمل شرکت سازنده تعمیر شوند .

    ج- فقط برای کاری که طراحی شده اند استفاده شوند .

    ه-  عامل انجام کار باید فردی آموزش دیده و دارای گواهینامه ویژه باشد.

    و- گارد حفاظتی ، ورق ها ، سایر تجهیزات و ابزارآلات باید مطابق با دستورالعمل سازنده تعمیر شوند .

ز- مجهز به یک سیستم بیرون کننده غبار، گرد و خاک بوده که به انتهای یک منبع گرد و خاک بسته شده و هریک از لوله مکیده و دمیده می شوند .

    ح- به یک تکان دهنده جذب مواد بسته شوند .

    ط- به یک کاهنده منبع و کنترل کننده صدا مجهز شده باشند .

ماده111- پیمانکار موظف است از افراد آموزش دیده و ماهر و دارای تجربه برای انجام عملیات خاص استفاده نماید .

ماده112– تجهیزات، ماشین آلات و ابزار کار عامل انجام کار نباید برای وی هنگام کار ایجاد حواس پرتی و گیجی نماید.

ماده113– تمامی ماشین آلات و تجهیزات باید دارای یک حداکثر سرعت ایمن بوده و نباید هیچگاه ار آن سرعت ایمن تعیین شده تجاوز نمایند.

ماده114- عاملین انجام کار با ماشین آلات، تجهیزات و ابزار آلات باید به پوشش های حفاظت فردی مناسب با نوع کار مجهز باشند .

ماده115- ابزار آلات و تجهیزات دستی باید بوسیله افراد ذیصلاح میزان و تعمیر و کالیبره شده باشند .

ماده116– سرچکش ها و سایر ابزارآلات تکان دهنده باید محفوظ یا روی زمین با شعاع مناسب از لبه قرار گرفته باشد .

ماده117- هنگام عدم استفاده یا درمواقعی که ابزار تیز حمل می شوند باید این ابزاردر جعبه، غلاف و یا ورق های محافظ نگهداشته شوند .

ماده118- تنها ، از ابزار بدون هدایت از راه دور می تواند در محدود تاسیسات برقی استفاده نمود .

ماده119- استفاده از ابزار های بدون جرقه در محیط های قابل اشتعال و انفجار مجاز می باشد .

ماده120-راه اندازی ، بهره برداری روی ابزارآلات پنوماتیکی قابل حمل باید :

    الف- ریسک ناشی از صدمات شروع بکار ماشین را به حداقل برساند

    ب- در مواقعی که فشار بهره بردای متغییر می باشد شیر هوا بصورت اتوماتیک تنظیم گردد.

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش هفتم

 

 

ماده121– شیلنگ و اتصال شیلنگ هوای فشرده ابزار پنوماتیکی قابل حمل باید :

    الف- برای فشار و سرویسی که از آنها مورد انتظار است طراحی شده باشد .

    ب- بصورت ایمن محکم به خروجی لوله بسته شده باشد .

ماده122- ابزار های تکان دهنده پنوماتیکی باید به گیره ایمن برای جلوگیری از قلاب شدن ابزارها مجهز باشند .

    فصل دوم – ایمنی در عملیات اجرایی راهسازی 

ماده123- پیمانکار موظف است به منظور تأمین ایمنی کارگران خود و سایر افراد (عابرین و وسایل نقلیه در حال حرکت) نسبت به رعایت موارد زیر در کارگاه خود اقدام نماید :

    الف- محکم نمودن علایم در محل مناسب بطوری که امکان جابجایی تابلو و نشانه ایمنی میسر نگردد .

    ب- استفاده از علایم و نشانه ایمنی تمیز و فاقد هرگونه لکه و چربی كه به آسانی قابل رؤیت باشد .

    ج- نصب علایم ایمنی در ارتفاع مناسب

د- اخذ مجوزهای لازم برای راهبندها و ایستگاههای موقت از مراکز ذیصلاح در مسیرهایی که در حال بهره برداری می باشند .

ه- ایجاد ناحیه هشدار اولیه به وسایل نقلیه قبل از ورود به ناحیه انحراف مسیر و محوطه کاری

و- ایجاد ناحیه انحراف مسیر هدایت ترافیک

ز- محصور نمودن و جداسازی ایمن محوطه کاری از مسیر در حال بهره برداری 

ح- ایجاد حاشیه ایمنی برای وسایل نقلیه و کارگران مشغول بکار در محوطه کارگاه 

ماده124- فعالیت و انجام کار کارگران و ماشین آلات عمرانی در حاشیه ایمن تعیین شده ممنوع است .

ماده125- دپوی مصالح و قرار دادن تجهیزات در ناحیه ایمن تعیین شده ممنوع است .

ماده126- مشخصات فنی علایم و نشانه ها و حفاظ های ایمنی باید مطابق موارد زیر باشد:

    الف- از جنس مقاوم و مناسب تهیه شده باشد .

    ب- ابعاد و اندازه آن باید به اندازه کافی و مطابق دید در روز از روشنایی و انعکاس مناسبی برخوردار باشد .

ج- ابعاد و اندازه علایم و نشانه ها باید مطابق با نشریه 267 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد .

    د- حفاظ های ترافیکی باید از نوار شبرنگ استاندارد و مناسب برخوردار باشند .

    ه- حداقل و حداكثر ارتفاع حفاظهای ترافیکی برای عابرین پیاده باید 115 و 150 سانتیمتر در نظر گرفته شود . 

    ز- حداقل پهنای نوار شبرنگ روی حفاظها باید 15 سانتیمتر در نظر گرفته شود .

ح- حداقل ارتفاع نصب اولین نوار شبرنگ از سطح زمین روی حفاظ ترافیکی برای عابرین 30 سانتیمتر در نظر گرفته شود .

ماده127- تمامی کارگران موظف می باشند در محوطه کارگاه و سطح جاده هنگام عملیات اجرایی و در طول شبانه روز از پوشش و لباس مناسب که مطابق با استاندارد 1994-471BS(EN) بوده و برای رانندگان در جاده قابل رؤیت می باشد استفاده نمایند.

ماده128-مشخصات فنی لباس کارگران در محوطه کارگاه باید مطابق با موارد زیر باشد :

    الف- رنگ لباس زرد یا نارنجی فلورسنت باشد .

    ب-  نوارهای منعکس کننده در لباس باید حداقل به عرض 5 سانتیمتر باشد.

    ج- نوارها باید حتی الامکان از شبرنگ زرد یا نقره ای رنگ انتخاب گردند .

    د- عرض نوارهای شبرنگ روی کاورها نباید کمتر از 3 سانتیمتر باشد .

ماده129-پیمانکار مكلفاست برای نصب و برداشتن علایم و نشانه های ایمنی ترافیک عبوری نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید :

الف- هنگام نصب و برداشتن علایم و نشانه ها ، وسیله نقلیه را در محلی مناسب و ایمن که در دید سایر وسایل نقلیه عبوری می باشد پارک نماید .

ب- نسبت به نصب علایم پیش آگاهی برای رانندگان اقدام نماید.

ج- در صورتی که جاده دارای قوس و شیب تند بوده که سبب کاهش دید رانندگان می گردد نصب علایم اضافی پیش آگاهی که در دید رانندگان می باشد الزامی است .

د- انتخاب طول مناسب برای مخروط محافظ کاری برای ایمنی تجهیزات و کارگران محوطه کارگاه .

ه-  احداث ورودی و خروجی مناسب برای وسایل نقلیه عبوری در حال حرکت برای ایمنی بیشتر 

و- روشن نمودن چراغ راهنمایی زرد چشمک زن کهربایی هنگام ورود به کارگاه

ماده130- پیمانکار مكلفاستنسبت به پارک وسیله نقلیه مطابق با موارد زیر اقدام نماید :

الف- برای سرعت ترافیک عبوری بیش از 50 کیلومتر در ساعت ، پارک وسیله نقلیه در ابتدای محوطه کاری و کارگاه برای حفاظت کارگران حداقل فاصله وسیله نقلیه پارک شده تا محوطه کاری نباید کمتر از 5 متر باشد . 

ب- برای سرعت ترافیکی کمتر از 50 کیلومتر در ساعت در صورت پارک وسیله نقلیه به عنوان حفاظت کارگران در ابتدای محوطه کاری حداقل فاصله نباید کمتر از 2 متر باشد .

ج- در صورت کار کارگران در عقب وسیله نقلیه پارک شده ، انتهای وسیله نقلیه مذکور باید به سمت جبهه کاری باشد .

ماده131- کارفرما (مقاطعه دهنده)مکلف است نسبت به تعیین مقادیر طول مخروط محافظ کاری و طول ناحیه هشدار اولیه قبل از شروع عملیات اجرایی اقدام نموده و در اختیار پیمانکار اجرایی قرار دهد .

ماده132- پیمانكار مكلف است برای عملیات اجرایی سیار و كارهای اجرایی كه با وسیله نقلیه انجام می شود نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید :

    الف- استفاده از وسیله نقلیه مناسب با دید كافی

    ب- استفاده از وسیله نقلیه به رنگی كه به وضوح قابل رویت باشد .

    ج- دارای یك چراغ كهربایی گردان و چشمك زن باشد .

د- در جهت حركت وسایل نقلیه ای كه به آن نزدیك می شوند دارای یك تابلوی «از راست یا چپ برانید» باشد .

ه- سمت عبور را برای رانندگان در حال حركت مشخص نمایند .

و- در صورت وجود قوس افقی یا قائم ، ترافیك سنگین ، كندی در حركت وسیله نقلیه ، توقف مكرر ،  باید از علامت ثابت اضافی متناسب با نوع فعالیت استفاده نمایند .

ز- استفاده از پرچمدار برای هشدار به ترافیك عبوری و تأمین ایمنی لازم برای سایر وسایل نقلیه عبوری 

ماده133- پیمانكار مكلف استدر صورت عدم استفاده از علایم پیش آگاه كننده برای رانندگان استفاده از پرچمدار در عملیات اجرایی استفاده نماید .

ماده134- پیمانكار موظف می باشد برای استفاده از پرچمدار نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید :

    الف- ایجاد ایستگاه پرچمداری با تابلو و نشانه  « ایست یا آهسته »

    ب- حداقل فاصله 60 تا 90 متری قبل از شروع كار یا محوطه كار

    ج- ایستگاه پرچمداری باید از فاصله 100 متری برای وسایل نقلیه قابل رؤیت باشد .

د- در صورت وجود موانع طبیعی، شیب تند، قوسهای افقی با افزایش فاصله ایستگاه از محوطه كاری فاصله دید 100 متری را برای وسایل نقلیه باید تأمین نمود .

ه- لباس پرچمدار مطابق با ماده 80 این آیین نامه 

ماده135- پرچمدار باید برای علامت دادن با پرچم برای هدایت و کنترل ترافیک به نحو زیر عمل نماید :

الف- برای توقف ترافیک، پرچمدار باید روبه ترافیک ایستاده و میله پرچم را در امتداد شانه بصورت افقی نگه دارد بنحوی که میله پرچم آویزان و قابل رؤیت باشد . با بلند کردن دست دیگر و قرار دادن کف دست به سمت وسایل نقلیه نسبت به توقف آنها اقدام نماید .

ب- برای کاهش سرعت وسایل نقلیه ،‌ پرچمدار باید پرچم را از سطح شانه مستقیم روبه پایین نگه داشته و به آرامی حرکت دهد .

ج- برای شروع حرکت و عبور وسایل نقلیه پرچمدار باید پرچم را پایین نگه داشته و با دست دیگر دستور عبور را به وسایل نقلیه صادر نماید .

د-رنگ پرچم باید قرمز با ابعاد حداقل 70× 70 سانتیمتر تهیه و طول میله اتصال پرچم باید  90 سانتیمتر باشد .

ماده136-کارفرما مکلف است تا کارگاههای ساختمانی که از وسایل نقلیه ، ماشین آلات راهسازی ، ماشین حمل مواد یا مصالح و تجهیزات حمل استفاده می کند نسبت به ایجاد راه دسترسی ایمن و مناسب و کنترل و نظارت بر ترافیک بصورت ایمن برای تامین ایمنی  بهره برداران اقدام نماید .

ماده137-استفاده از ماشین الات راهسازی و ماشین حمل مواد یا مصالح و تجهیزات حمل مواد و مصالح  هنگامی که عامل انجام کار در محدوده خطر قرار می گیرد با بکارگیری مناسب از کنداکتورهای موثر الکتریکی و عایق های الکتریکی مجاز می باشد .

ماده138- تمامی وسایل نقلیه، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات حمل مواد و مصالح باید مجهز باشند به :

الف-دستگاه سیگنال صوتی برقی 

ب-نورافکن جلو و عقب ماشین 

ج-ترمز دستی و ترمز پدالی

د-چراغ عقب و جلو

ه-صدا خفه کن ها

و-آژیرها نقص و واژگونی 

فصل سوم - تعمیر ماشین آلات راهسازی

ماده139- کارفرما ملکف است برای هرگونه تعمیر و نگهداری ماشین آلات راهسازی سنگین و نیمه سنگین نسبت به رعایت آیین نامه تعمیرگاه های وسایل نقلیه اقدام نمایند .

ماده140- تعمیرکاران یا سرویس کاران قبل از تعمیر ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین باید نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند :

الف- توقف ماشین بر روی زمین مسطح و مقاوم

ب- انتخاب محیط مناسب و فاقد خطر سقوط سنگ ، رانش زمین و غیره

ج- پائین آوردن ادوات کاری و استقرار آنها روی زمین 

د- خاموش کردن موتور

هـ- نصب علائم هشداردهنده و برچسب « ماشین در حال تعمیر می باشد » بر روی اهرمهای کنترل ادوات 

و- اطمینان از استقامت و استحکام پایه ها و نگهدارنده ها در زیر ادوات کاری و ماشین آلات

ز- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع كار 

    ح-رعایت آیین نامه عمومی تعمیرگاه های وسایط نقلیه

ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی - بخش هشتم

ماده141- تعمیرگاه ماشین آلات راهسازی باید تمیز و عاری از هرگونه لکه، چربی روغن، گریس و نظایر آن باشد .

ماده142- تعمیرکار ماشین آلات راهسازی باید در هنگام تعمیر با رعایت توصیه های دستورالعمل شرکت سازنده نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات اقدام نماید .

ماده143- تعمیرگاه ماشین آلات راهسازی باید از لحاظ نور ، صدا و سایر عوامل فیزیكی کاملاً مناسب و ایمن باشد .

ماده144- رانندگان ماشین آلات راهسازی باید آموزش های لازم را در خصوص موارد زیر گذارنده باشند :

    الف- آشنایی با ساختار ماشین آلات راهسازی

    ب- اصول نظافت ، روانکاری و آچار کشی اتصالات و نحوه اجرای آنها 

    ج- مهارتهای پیاده سازی اجزاء ماشین آلات

    د- سرویس تعمیرات و مونتاژ اجزاء

    ه- اصول تست ماشین بعد از تعمیرات 

    و- اصول بازرسی و بازدید فنی مطابق با وظایف محوله 

ماده145-پرسنل تعمیرگاه باید آموزش های لازم را در موارد مطروحه زیر گذارنده و دارای گواهینامه معتبر باشند :

    الف- آشنایی با مفاهیم سیستم نگهداری و تعمیرات 

    ب- آشنایی با ساختار ماشین آلات راهسازی

    ج- آشنایی کامل با سیستم های هیدرولیک، خارها، یاتاقانها و سیستم های انتقال نیرو و موارد مشابه 

د- آشناییکامل با اصول نقشه خوانی، ردیابی خرابی، پیاده سازی اجزاء، تعمیرات، مکانیکی و برقی، مونتاژ و موارد مشابه داشته باشد.

ماده146- راننده موظف است نسبت به بازدید روزانه و کنترل قطعات ماشین آلات راهسازی برای مشاهده عیوب و خرابی و رفع نقص فنی اقدام نماید .

ماده147 - هنگام بازرسی یا تعمیر بیل برقی، تعمیرکار و یا بازدید کننده از ماشین باید مجهز به نردبان با نرده حفاظتی و پاخور مناسب باشد .

ماده148-  تجهیزات، ماشین آلات و ابزار باید هنگامی که استفاده نمی شوند خاموش باشند و قبل از هر تعمیر، تنظیم، و تمییزکاری باید از کار جدا و منفک شده باشند .

ماده149- برای تعمیر و راه اندازی ابزار پنوماتیکی باید نیرو و فشار قبل از انجام تعمیر و راه اندازی قطع شده باشند .نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ایمنی در بهره برداری از ماشین آلات راهسازی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic