درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - سازمان یادگیرنده (Learning Organization)


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

سازمان یادگیرنده (Learning Organization)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
سازمان یادگیرنده (Learning Organization)
سازمان یادگیرنده سازمانی است كه برای اجرای بهتر مأموریت خود، تمامی منابع (انسانی، ارزشی، فرایندی) خود را به‏طور پیوسته در جهت آموختن از تجربیات خویش (و دیگران) به‏كار می‏گیرد.
یادگیری سازمانی
یعنی “توانایی سازمان در آموختن از تجربیات خود از راه مشاهده، ارزیابی، و تحلیل شكست‏ها و پیروزی‏ها”
نقش مدیر در سازمان یادگیرنده
در سازمان‏های یادگیرنده مدیرنقش راهنما، استاد، ناصح، و مربی دارد، یعنی نقش فردی را كه برای تیم خود دیدگاه مشتركی طراحی می‏كند و مدل ذهنی تیم را به سمت آن سوق می‏دهد. مسؤولیت مدیر ایجاد سازمانی است كه در آن افراد به‏طور پیوسته ظرفیت‏های خود را برای ساختن آینده (خود و سازمان) توسعه می‏دهند- در یك جمله: با این‏كه مهمترین عامل آموختن، انگیزه خود فرد است اما مسؤولیت یادگیری سازمان با مدیران و سرپرستان است. اگر مدیران به‏آموزش و تعالی، اعتقاد (قلبی و عملی و نه‏‏فقط لفظی) داشته باشند یادگیری در سازمان‏ نهادینه می‏شود وگرنه هیچ‏ برنامه‏ای كارساز نی