درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
لیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ عبارتند از :

1- برنامه‌ریزی و كنترل پروژه EPC

1-1 – لیست اختصارات واصطلاحات در بخش‌های برنامه ریزی پروژه EPC
1-2 – فلودیاگرام كلی گردش اطلاعات بین بخش‌های برنامه ریزی پروژه
1-3 - روش تهیه برنامه مدیریت پروژه PMP
1-4 - روش اجرائی برنامه ریزی و كنترل پروژه
1-5 - روش فنون آماری
1-6 - دستورالعمل تهیه ساختار شكست كار (WBS)
1-7 – جدول سوابق تاخیرهای پروژه به تفكیك EPC
1-8 - برنامه زمان بندی سطح 1 پروژه
1-9 - برنامه زمان بندی سطح 2 پروژه
1-10 - برنامه زمان بندی 3 سطح پروژه
1-11 - تهیه دستورالعمل های لازم جهت كنترل هزینه پروژه و گزارشات آن
1-12 - روش بررسی و تأیید Work Progress Measurement پیمانكاران
1-13 - روش بررسی و تأیید صورت وضعیتها و Invoice پیمانكاران
1-14 - بودجه بندی سالانه و نهیه گزارشات JMC
1-15 - رویه های Change Management
1-16 - گزارش خلاصه تحلیلی ماهانه پروژه
1-17 - دستورالعمل گزارش دهی هفتگی و ماهانه پیمانكاران
1-18 - دستورالعمل گزارش دهی هفتگی و ماهانه به كارفرما
1-19 - دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش‌های بازدید ازكارگاه و جلسات مدیران عالی كارفرما و مقامات كشوری
1-20 دستورالعمل كدگذاری ، نامگذاری ، نگهداری و فرمت برنامه‌های زمانبندی فایل سطح3 پروژه


2- برنامه و كنترل مهندسی (Engineering ) :

2-1 – فلودیاگرام مهندسی
2-2 – دستورالعمل تهیه ساختار شكست قراردادهای مهندسی
2-3- دستورالعمل تهیه برنامه سطح 4
2-4 – دستورالعمل تكمیل لیست مدارك مهندسی در بانك اطلاعاتی نرم افزار مدیریت پروژه
2–5- دستورالعمل ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی سطوح مختلف مهندسی
2-6 - دستورالعمل ایجاد ارتباط بین ساختار و مدارك مهندسی و برنامه زمانبندی مهندسی
2- 7- دستورالعمل كنترل مدارك مهندسی
2-8 – دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش ماهانه
2-9 – دستورالعمل بررسی صورت وضعیت بخش مهندسی پیمانكاران
2-10 – جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها ( Progress Measurement)


3- برنامه ریزی و كنترل تامین تجهیزات و تداركات (Procurement ) :

3-1 عمومی :
3-1-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات بین بخشهای برنامه ریزی تامین تجهیزات
3- 1- 2 –دستورالعمل محاسبه اولویتها و زمان نیاز تجهیزات و مواد
3- 1-3 – دستورالعمل محاسبه تاخیرات در قراردادها و برنامه زمانبندی تجهیزات
3-1 –4 – دستورالعمل به روز رسانی بخش تامین تجهیزات برنامه سطح 4
3-1-5- دستورالعمل محاسبه درصد وزنی تجهیزات و فرآیند گردش اطلاعاتی جهت كنترل هزینه
3-1- 6 – دستورالعمل گزارش دهی پیشرفت كار بخش برنامه تامین تجهیزات
3-1- 7- دستورالعمل بررسی لیست كسری تجهیزات
3-1-8- تهیه لیست تجهیزات پروژه همراه با ارزش نسبی تجهیزات
3- 1- 9 – جدول بررسی و كنترل تجهیزات كل پروژه در مایلستونهای كلیدی
3-1-10- گزارش تحلیلی از سوابق پیمانكاران تجهیزاتی پروژه

3- 2- بخش عقد قرارداد (EPC) :
3-2-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل عقد قرارداد
3-2-2- دستورالعمل برنامه ریزی و كنترل عقد قراردادها
3-2-3- دستورالعمل تهیه وارسال برنامه زمانبندی منظم به قراردادها
3-2-4- تهیه جدول بررسی Order ها و بسته های خرید در پروژه
3-2-5- جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها ( Progress Measurement )

3- 3 - بخش خرید و ساخت تجهیزات (پس از عقد قرارداد)‌ :
3-3-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل خرید وساخت تجهیزات
3-3- 2- دستورالعمل كنترل ساخت تجهیزات در محدوده كار قراردادها
3-3 –3- جدول مشخصات قراردادهای منعقد شده در هر پروژه
3-3-4 - لیست مایلستونهای كلیدی به منظور كنترل
3-3-5- جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )

3- 4- بخش ترخیص وحمل تجهیزات :
3- 4- 1 – فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل حمل تجهیزات
3-4- 2- دستورالعمل كنترل حمل تجهیزات در محدوده كار قراردادها
3-4-3 جدول وضعیت تناژ رسیده به كارگاه
3-4-4 دستورالعمل كنترل ترخیص تجهیزات از گمرك و فرمها و رویه مربوطه
3-4- 4 جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )

4- برنامه‌ریزی و كنترل اجرائی (Construction) :
4-1 عمومی دریا (Offshore) و خشكی (Onshore)
4-1-1- تهیه نمودار توزیع نیروی انسانی پروژه
4-1- 2- تهیه جدول مقایسه‌ای مدت زمان فعالیت‌های اصلی اجرا در پروژه
4-1-3 – فلودیاگرام كلی گردش اطلاعات بین بخشهای برنامه‌ریزی اجرائی
4-1-4- دستورالعمل نحوه پر كردن فرم فعالیت
4-1-5- دستورالعمل گزارش روزانه پیمانكاران
4-1-6- جدول وضعیت حضور و غیاب پرسنل پیمانكاران
4-1-7 – صورت جلسه تحویل واحد
4-1-8- فرم گواهی رفع نقص
4-1-9- دستور كار وصورت جلسات
4-1-10- فرم خلاصه جلسات
4-1-11- جدول زمان وتعداد و نوع جلسات كارگاهی (پیمانكار و دفتر تهران )
4-1-12- فرم گزارش روزانه وضعیت نیروی انسانی كارگاه
4-1-13- فرم گزارش روزانه ، هفتگی و ماهانه ارسال به كارفرما
4-1-14- فرم گزارش روزانه ، هفتگی و ماهانه دریافتی از پیمانكار

4-2 – فعالیتهای اجرایی به تفكیك خشكی (Onshore) و دریا (Offshore)
4-2-1-فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل ساختمانی
4-2-2- دستورالعمل تكمیل جدول وضعیت و كنترل ناحیه های كاری
4-2-3 – جدول وضعیت و كنترل ناحیه‌ های كاری
4-2-4 – لیست فعالیتهای ساختمانی در سطح 4 به تفكیك ناحیه‌ها و جزایر
4-2-5- لیست مایلستون‌های كلیدی به منظور كنترل
4-2-6- جدول نرخ انجام فعالیتها
4-2-7 - جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )
4-2 –8 – جدول احجام فعالیتها

 

- فعالیتهای اجرایی شامل:
1-تجهیز كارگاه 2- Civil 3-Piping 4-Electrical 5-Instrument 6- Steel Structure 7-HVAC
8- Architectural 9- Coating & Painting 10- Insulation 11- Mechanical

4-3- بخش نصب (Installation) به تفكیك خشكی و دریا :
4-3-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل نصب
4-3-2- تعریف وتقسیم بندی سیستم های قابل راه‌اندازی تحت عنوان دفترچه محاسبات
4-3-3- دستورالعمل تكمیل دفترچه محاسبات
4-3-4- دستورالعمل تكمیل جدول وضعیت ناحیه‌ های كاری
4-3-5- جدول وضعیت وكنترل ناحیه‌های كاری
4-3-6- لیست فعالیتهای نصب سطح 4 به تفكیك بخشهای پروژه
4-3-7- لیست مایلستونهای كلیدی به منظور كنترل
4-3-8 – جدول نرج انجام فعالیتها
4-3-9 – جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )
4-3-10 جدول احجام فعالیتها

4-4- بخش راه اندازی Commissioning و پیش راه اندازی Pre- Commissioning :
4-4-1 فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه‌ریزی و كنترل راه اندازی
4-4-2 - برنامه راه اندازی در سطح 4 پروژه
4-4-3- لیست مایلستونهای كلیدی به منظور كنترل
4-4-4- گزارش هفتگی خلاصه وضعیت راه‌اندازی

5- كنترل وتضمیت كیفیتQA/QC
5-1- چارت سازمانی واحد وشرح مسؤولیت‏ها
5-2- نظامنامه كیفیت
5-3- طرح كیفی پروژه Quality Plan
5-4- مدارك مرجع General Inspection Requirement
5-5- روش اجرایی ممیزی داخلی
5-6- روش اجرایی اقدام اصلاحی
5-7- روش اجرایی اقدام پیشگیرانه
5-8- روش اجرایی كنترل محصول نامنطبق
5-9- روش اجرایی كنترل مستندات
5-10- روش اجرایی كنترل سوابق
5-11- روش اجرایی بازرسی/ممیزی محصول
5-12- چك‏لیست بازدید و تایید صلاحیت آزمایشگاهها
5-13- دستورالعمل تهیه گرارش‏های بازدید
5-14- روش اجرایی بررسی مدارك مربوط به QA/AC
5-15- لیست استانداردهای مرجع مورد استفاده (بروز شده)
5-16- گزارش‏های تحلیلی راجع به وضعیت كیفی پروژه
5-17- گزارش‏های آماری از مباحث كیفی پروژه
5-18- دستورالعمل ثبت ونگهداری اطلاعات كیفی مربوط به پروژه
5-19- روش اجرایی QC در سایت‏ها

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association


6-HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست)
6-1- چارت سازمانی واحد وشرح مسؤولیت‏ها
6-2-طرح HSE پروژه(HSE PLAN)
6-3- روش اجراییEIA Envoroment Impact Assesment)
6-4- روش اجرایی نظارت بر HSE در سایت‏ها
6-5- گزارش‏های آماری و تحلیلی وضعیت HSE پروژهنظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - لیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات