درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ایمنی برای پیمانكاران


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ایمنی برای پیمانكاران

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اهداف :
با توجه به این مهم كه در موفقیت كارفرما و پیمانكار در انجام مسئولیت های محوله ایمنی در درجه اول ا همیت قراردارد لذا در این مقاله سعی بر آن شده است كه داشتن یك الگوی ایمنی مناسب برای پیمانكار توسط كارفرما درك شود.

1- تشریح الگوی ایمنی برای پیمانكاران :

با تدوین یك برنامه و الگوی مناسب بین كارفرما و پیمانكار در شناسائی ، آنالیز وكنترل خطرات هما هنگی های لازم ایجاد شود همچنین وظایف و مسئولیتهای دو طرف نسبت به یكدیگر بهتر بیان شده و از بروز مشكلات بعدی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

2- لزوم استفاده از برنامه ها والگوهای ایمنی برای پیمانكاران :

باارائه این الگو از بروز سوانح و حوادث پیشگیری می شود و همچنین كار واگذار شده به پیمانكار در زمان مقرر انجام گرفته و آن وظیفه بدون هیچگونه مرگ ومیر به صورت ایمن انجام می گیرد.

3-تشریح نتایج یك الگوی ایمنی:

3-1- كاهش میزان مرگ و میر و جراحات در زمان انجام فعالیت

3-2- كاهش آمار حوادث

3-3- كاهش هزینه های كارفرما

3-4- افزایش بهره وری وارائه خدمات بهتر به جامعه

3-5- ایجاد رقابت دربین پیمانكاران

4-تعریف وظایف و مسئولیتهای كارفرما ، ناظرین ، پیمانكاران در مسائل ایمنی

4-1- مسئولیتهای كارفرما:اگر چه پیمانكار مسئولیت اولیه را در ایمنی كاركنانش بر عهده دارد اما كارفرما نیز مسئولیت دارد تا با نظارت كامل بر فعالیت های پیمانكار و تجزیه تحلیل آنها از نقطه نظر ایمنی از بروز حوادث وآسیبهای احتمالی جلوگیری كند.كارفرما با انجام صحیح موارد ذیل میتواند به عملكرد ایمن دست پیدا كند.

4-1-1- انتخاب دقیق پیمانكاربا رویكرد ایمنی

4-1-2- تشریح صریح مسئولیتهاووظایف پیمانكار در قرارداد مربوطه و پافشاری برروی رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی از سوی پیمانكار

4-1-3- ارائه آموزشها وتعلیمات لازم به پیمانكار برطبق قرارداد

4-1-4- تعیین كامل حدود كار برای پیمانكار برطبق قرارداد

4-1-5- بازرسی ممیزی ایمنی پیمانكار به صورت مستمر

4-1-6-طراحی و الزام سیستم گزارش دهی مناسب

4-1-7-ارزیابی عملكرد پیمانكار و كاركنانش با رویكرد ایمنی و به صورت مستمر

4-1-8- توقف كار در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های ایمنی از سوی پیمانكار

4-1-9-طراحی و تدوین یك الگوی مناسب ایمنی برای پیمانكار

و...

4-2- مسئولیتهای ناظرین: ناظرین به عنوان نماینده قانونی كارفرما فاكتور مهمی را در موفقیت كل پروژه بر عهده خواهد داشت لذا بایست با مشاهده و تمرین روشهای كاری ایمن و تعریف و تشریح الگوها و دستورالعمل های ایمنی تعیین شده توسط كارفرما برای پیمانكار در اجرای موثر و مطمئن ایمنی تلاش نمایند .مهمترین وظایف ناظرین به شرح ذیل می باشد:

4-2-1- نظارت برعملكرد ایمن پیمانكار

4-2-2- تجزیه و تحلیل فعالیتهای پیمانكارازنقطه نظر ایمنی

4-2-3- تشكیل جلسات منظم با پیمانكار

4-2-4- بازرسی فیزیكی از تأسیسات، دستگاه ها و تجهیزات پیمانكار( قبل از عقد قرارداد و بعد از آن)

4-2-5- حمایت و تشویق پیمانكار به منظور دستیابی به عملیات ایمن

4-2-6- تشكیل جلسات پیش از شروع كار(انتظارات كارفرما، برنامه ها ودستورالعمل های ایمنی، شناسایی خطرات)

4-2-7- توقف عملیات پیمانكار به دلایل ایمنی

4-2-8- ارائه گزارشهای منظم عملكرد ایمنی پیمانكار به كارفرما

و...

4-3- مسئولیتهای پیمانكار:اگر حادثه ای در حین انجام عملیات پیمانكاری برای كاركنان رخ دهد پیمانكار مسئول می باشد لذا پیمانكار در انجام وظایف محوله باید موارد ذیل را انجام دهد.

4-3-1- پیروی از دستورالعمل ها و استانداردهای ایمنی كارفرما

4-3-2- تقبل مسئولیت اولیه در تأمین ایمنی فعالیتهایش

4-3-3- آموزش ایمنی كاركنان خود

4-3-4- پخش اطلاعات لازم در زمینه بهداشت و ایمنی، روشها و دستورالعمل ها در بین كاركنان

4-3-5- صدور كارت شناسایی برای افراد

4-3-6- ثبت و گزارش حوادث، شبه حوادث و آسیب ها،رویدادها و موارد مربوطه در بیماریهای شغلی و همچنین تحقیقات پس از آن

4-3-7- رعایت سیستم مجوز كار

4-3-8- تدارك لازم برای جمع آوری و دفع ضایعات

4-3-9- تأمین لوازم حفاظت فردی مناسب

4-3-10- برخورداری از مسئول ایمنی واجد شرایط

4-3-11- آگاهی از واحدهای عملیاتی مجاور و خطرات احتمالی

و...

نكته : لازم به ذكر است كه شرایط و موارد فوق برای حالت ایده آل یك الگو در نظر گرفته شده است و برای اجرا می توان با توجه به شرایط مورد بررسی مجدد قرار گیرد .

5- تدوین دستورالعملهای لازم به منظور شناسایی ، آنالیز و كنترل خطرات در محیط :

5-1- دستورالعمل های ایمنی با توجه به نوع ، گستردگی ، محیط و شرایط عملیات می تواند شامل موارد زیر باشد :

5-1-1- ساماندهی و پاكیزگی محیط

5-1-2- ایمنی برق

5-1-3- گزارش و بررسی حوادث

5-1-4- حفاظ دستگاهها

5-1-5- لوازم حفاظت فردی (PPE)

5-1-6- كاردر ارتفاع

5-1-7- ایمنی جرثقیل

5-1-8- مجوزهای كاری

و...

5-2-خطرات نكات به ظاهر ساده ای هستند كه رعایت نمی شوند و شامل:

5-2-1- اعمال نا ایمن(Unsafe acts )

5-2-2-شرایط ناایمن( Unsafe condition )

 

 


5 -3-روشهای شناسایی خطر( Identification Hazard method ):

خطراتی كه محل كار كاركنان ، دستگاه ها و محیط پیرامون را تحت تاثیر قرار می دهند بایستی شناسایی و ارزیابی شوند تا بتوانیم آن ها را تحت كنترل درآوریم . شناسایی طبیعت خطر قدم اول در كنترل خطرات محیط كار است كه می توان این مهم را توسط اجرای روشهای ذیل انجام داد:

5-3-1- روش بازدید عمومی كارگاه ( Walking _ Talking _ Througing Method )

5-3-2- فرم بازرسی( Checklist)

5-3-3- گزارشات بازرسی قبلی(Inspection Records)

5-3-4- گزارش حوادث و رویدادها(Accident and Incident Report)

5-3-5- گزارش ادعای غرامت شغل( (Work Compensation Claim Report

5-3-6-سوابق آماری كمك های اولیه(First Aid Statistical Report)

5-3-7- صورتجلسات كمیته ایمنی و بهداشت(Join Health & Safety Committee Minute)

5-3-8- نتایج پایش و اندازه گیری(Monitoring & Measurements Results)

5-3-9- اطلاعات سرپرستان در باره خطرات(Foremen Information on Hazards)

5-3-10- سوابق معاینات پزشكی(Medical Examinations Records)

5-3-11- تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل (JSA )

5-3-12- روش (WIF)

5-3-13-روش تجزیه و تحلیل درخت خطا(FTA)

5-3-14- تكنیك تجزیه و تحلیل وظایف بحرانی(CTA)

5-3-15- تكنیك تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن(FMEA)

و...

5-4-آنالیز و پیشگیری از خطرات در عملیاتهای پیمانكاری روش های متفاوتی وجود دارد كه به عنوان نمونه می توان به روش (JSA) اشاره كرد .

6-انتخاب پیمانكار:

كارفرمادر انتخاب صحیح پیمانكاراز دیدگاه ایمنی می تواند به نكاتی از جمله موارد زیر توجه نماید:

6-1- ارزیابی سوابق پیمانكار در رابطه با بهداشت و ایمنی

6-2- توانایی واشتیاق انجام كار به صورت ایمن

6-3- بررسی شایستگی پیمانكار براساس پرسشنامه ایمنی درمناقصه

6-4- قابلیت پیمانكار در اجرای مدیریت ایمنی مطلوب

6-5- رتبه حرفه ای مدیران و كاركنان پیمانكار

6-6- حضورفردی واجد شرایط به عنوان مسئول ایمنی در شركت پیمانكاری

6-7- دارا بودن خط مشی مناسب ایمنی و بهداشت و سازگار با كارفرما

6-8-برخورداری از روش ها، دستورالمعل ها و برنامه های ایمنی مكتوب

و...

موارد و روش ها :

درتعریف و اجرای یك الگوی ایمن مناسب و عملی برای پیمانكار علاوه بر روشهای ذكر شده در قسمت شناسائی،آنالیزو كنترل خطرات به عنوان نمونه می توان از روشهای ذیل نیز برای دستیابی به اهداف فوق الذكر استفاده می كنیم:

1) استانداردهای قابل قبول و آئین نامه های داخلی تعریف شده توسط كارفرما.

2) سیستم های ثبت گزارش . RecordKeeping System

3) سیستم های مستند سازی. Reporting System

4) سیستم های بازنگری . Review System

5) مجوزهای كاری. Work Permit

یافته ها :

1)تعریف روشی برای انتخاب پیمانكار

2)ارزیابی توانائی پیمانكاردر اجرای ایمنی

3)تعریف روشی برای كنترل و ارزیابی اجرائی پیمانكار

4)ایجاد ارتباط روشن بین كارفرما و پیمانكار

5)جلوگیری از حوادث و رویدادهای مزمن وحاد وكاهش شدت و تكرار حوادث

6)حفظ سرمایه و افزایش بهره وریو كاهش خسارتهای مالی ناشی از توقف عملیات كاری

7)استقرار سیستم پایش اطلاعات و تهیه مدارك مستند در همه موارد

8)تامین شرایط كاری ایمن و سالم و ارتقاء فعالیتها و ایجاد شرایط كاری نرمال

9)استقرار فرهنگ ایمنی

و...

اهمیت توجه به ایمنی پیمانكاران:
1- شتاب گرفتن روند برون سپاری فعالیتها وافزایش كمی شركتهای پیمانكاری
2- مدیریت غیر متمركز و مدیریت اشخاص حقیقی وحقوقی كه قوانین جاری كارفرما (بخش دولتی) در این اشخاص نافذ نمی باشد.
3- تعدد شركتهای پیمانكاری با شرح وظایف متفاوت وارتباطات ایمنی زیادآنها
4- مشكلات قانونی واختیارات محدود كارفرما
5- افزایش نرخ حوادث در پیمانكاران
6- مسئولیت قانونی واخلاقی كارفرما درقبال حوادث بخش پیمانكاری
7- توجه شركتها به افزایش بهره وری و لزوم كنترل خسارات و افزایش كمیت وكیفیت خدمات
نتایج عملكرد ضعیف ایمنی پیمانكاران
1- افزایش قیمت مناقصه (به دلیل وقوع حوادث و تحمیل هزینه به پیمانكار)
2- تاخیر در انجام پروژه ها (اتلاف وقت)
3- پیامدهای فرهنگی- روانی و اجتماعی حوادث بر جامعه وسازمان
4- تحمیل خسارت به كارفرما در اثر آسیب دبدن تجهیرات
5- تحمیل خسارت به شركت دراثر وقفه درتولید وخدمات
6- مشكلات قضایی وحقوقی ناشی از حادثه
7- پرداخت غرامت وهزینه ای متفرقه از سوی كارفرما به دلیل ضعف قوانین
نتایج برنامه ایمنی موفق پیمانكاران :
1- هزینه های كارفرما و پیمانكار كاهش می یابد.
2- حوادث كمتری به وقوع می پیوندد .
3- كیفیت ارائه خدمات افزایش پیدا می كند.
4- اختلافات حقوقی كارفرما و پیمانكار به حداقل می رسد.
5- پیمانكار در یك محیط كار ایمن و مناسب مشغول به كار می شود(بعد اخلاقی).
6- تصویر اذهان عمومی به نفع كارفرما و پیمانكار تغییر می كند.
7- آسیب های فردی وآسیب به تجهیزات كاهش می یابد.
8- بهره وری در مجموعه پیمانكاری افزایش یافته و از طریق كاهش ضایعات سود بیشتری حاصل می شود.
9- با كاهش هزینه های عملیاتی و سوابق ایمنی خوب پیمانكار بالقوه می تواند در عرصه بازار رقابت بیشتری داشته باشد.
ایمنی وبخش خصوصی:
بررسی آمار حوادث دراین بخش به خوبی بیانگر عدم توجه مدیران بخش خصوصی به ایمنی وعدم درك اهمیت آن می باشد. عوامل متعددی در بروز بی تفاوتی مدیران این بخش نسبت به ایمنی وجود دارد.از جمله این عوامل می توان به مواردذیل اشاره كرد:
1- ضعف قوانین ومقررات وعدم نظارت كافی مراجع قانونی برعملكرد شركتهای پیمانكاری
2- دیدگاه سنتی مدیران نسبت به ایمنی وباور های غلط نسبت به سرمایه گداری در این زمینه
3- مقطعی بودن فعالیتهای شركتهای پیمانكاری
4- عدم واكاوی تئوری هرینه- منفعت دربخش پیمانكاری ودید هزینه ای به ایمنی
5- عدم تجزیه وتحلیل حوادث دراین بخش ومشخص نشدن هزینه های پنهان وآشكار حوادث
6- فعالیت شركتهای بیمهای ارائه دهنده بیمهای مسئولیت ومدنی بدون ارزیابی ایمنی شركتها
حوادث دربخش خصوصی:
بروز حوادث درشركتهایی پیمانكاری تابع عوامل وشرایط مستقیم وغیر مستقیم می باشد كه می توان آنها را درچند دیدگاه بررسی كرد:
1- از دیدگاه فنی و اجرائی
- واگذاری مسئولیت به افراد بی‌تجربه و غیرفنی به دلیل پایین بودن دستمزد یا دراختیار نداشتن افراد ماهر وبا تجربه.
- غیرمتخصص و غیر فنی بودن مدیران بخش خصوصی به دلیل مقطعی بودن پروژها وتصمیم گیری های شخصی دراین بخش
- عدم توجه به تامین تجهیزات وماشین الات با استاندادرمناسب در راستای كاهش هزینه ها.
- عدم توجه به بازرسی از محیط كار و كارگاه.
- عدم توجه به نگهداری صحیح تجهیزات و یراق آلات.
- عدم توجه به خرید لوازم و ابزارهای صحیح ایمنی پیمانكاران.
- عدم توانایی در تخمین زمان مورد نیاز اجرای طرح وافزایش سرعت نامعقول كار یك كقطع زمانی
2-از دیدگاه آموزش
- عدم آموزش مدیران ودانش كم ایمنی آنها
- عدم توجه به آموزش فنی و اجرایی پرسنل اجرایی كه .
- نداشتن سیستم گزینش مناسب جهت انتخاب صحیح پرسنل اجرایی در بخش خصوصی.
4-1- از دیدگاه اقتصادی
- نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایمنی.
- واگذاری پروژه برنده شده در مناقصه به شركتهای دست دوم فاقد صلاحیت.
- چند شغله بودن مدیران بخش خصوصی.

نتیجه گیری :

عدم توجه به مسائل ایمنی و كاهش ضریب ایمنی هزینه های غیر قابل جبرانی را به سازمان ها و كارفرمایان محترم متحمل می سازد كه این هزینه ها می تواند شامل هزینه حوادث ، هزینه دوباره كاری ها و بی اعتبار شدن ساز مان ، پیمانكاران و ... باشد. با به كارگیری دستورالعمل های ایمنی مناسب می توان هزینه های فوق را به نحوی چشمگیركاهش داد . با ایجاد و اجرای الگوی ایمنی برای پیمانكاران سطح قابل قبول ایمنی برای كارفرمایان محترم افزایش یافته و پیمانكار نیز به قابلیتهای مدیریت ایمن و مطلوب در اجرای پروژه ها نائل خواهند شد .بی تردید به وجود آمدن حوادث در جامعه بر افكار عمومی تاثیرات منفی خواهد داشت كه بر اساس تفسیر خطی حادثه برای وقوع حادثه به عوامل پایه ای ( انسان ، تجهیزات و محیط ) و عوامل میانی نیاز است تا حادثه رخ دهد .با كنترل عوامل پایه ایی ( Basic) می توان از بروز حوادث جلوگیری نمود . با توجه به تجربه های تلخ گذشته می دانیم عملكرد ایمنی موسسات پیمانكاری نسبت به عملكردكارفرما از درجه پایین تری برخودار می باشد. لذا كارفرمایان محترم به این نكته ظریف در هنگام اجرای مناقصه های پیمانكاری خود توجه نمایند كه سطوح قابل قبولی از ایمنی را در شاخص های انتخاب پیمانكاری خود بگنجانند.

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Associationنظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ایمنی برای پیمانكاران

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ایمنی برای پیمانكاران,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات