درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق

1399/05/17
00:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺑــﻪ ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ ﻫــﺎى آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮدرد  و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. 
 از ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﯾﻮرش ﻓﮑﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻤــﻮاره ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎى ﺗﺎزه را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺗﺎزه ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄــﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐــﺖ ﯾــﮏ واژه ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده، ﺳــﭙﺲ ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮﻧــﻮ و آن واژه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﻣﺴﺌﻠﻪ اى را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ دﻗــﺖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. اﮔﺮ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﻰ ﭘﯿﺎده روى ﮐﻨﯿﺪ.

 زﯾــﺎد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎى آن ذﻫﻦ را اﺷــﻐﺎل ﮐﺮده، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 از ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 ﻫﺮﻗــﺪر ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻬﺎم در ذﻫﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ را 
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش درﻣﻮرد ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰى ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.


نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات