درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

1399/05/3
20:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾــﻦ روش از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨــﺪ دوره ﺑﺤﺚ و اﺳــﺘﺪﻻل ﮐﺘﺒﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﻓﺮاد ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺘﻰ ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻧﻨﺪه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺟﺮﯾــﺎن و ﻗﻮام اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺴــﺌﻠﻪ را ﺑــﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﺷــﻔﺎف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮدى اﻣﯿﻦ را ﮐﻪ داراى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳــﺖ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﺑــﻰ ﻃﺮﻓﺎﻧــﻪ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ )در اداﻣﻪ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ(.
ﻫﯿﺌﺘــﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن را ﮐﻪ داراى داﻧﺶ ﻋﻤﯿــﻖ و ﮔﺴــﺘﺮده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن را ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗــﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎى اﯾــﻦ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑــﺮى در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺎﺳــﺦ ﻫــﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﮐــﺮده، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدﺷــﻰ ﺑــﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ اراﺋــﻪ دﻫﯿﺪ. اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴــﺘﺪل از روﯾﮑﺮدﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ، اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ راه ﺣﻞ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ روﯾﮑﺮدى از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ از راه ﺣﻞ ﻫﺎى اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮده، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ارﺳــﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﻀــﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣــﻞ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗــﺮار داده، ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷــﻤﺎ و اﻋﻀــﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾــﺶ ﻃــﺮح ﻫﺎى ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و در ﺻــﻮرت ﻟﺰوم، ﻃﺮح ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ را ﺑﺎ ﺗﮑــﺮار از ﻣﺮﺣﻠﻪ  7اداﻣــﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﺪل، ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.


نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic