درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد

1398/12/28
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎى ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ داﻧﻨــﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ دارﻧــﺪ. ﺑــﺪون اﯾﻦ داده ﻣﻬﻢ، ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزى ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻬــﺎ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ