درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - آﻧﭽﻪ ﻃﻰ دوران ﮐﺎرى ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ام


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آﻧﭽﻪ ﻃﻰ دوران ﮐﺎرى ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ام

1397/02/30
14:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Michael Jones، در دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در Hays و ﭘﺲ از ﻫﺸــﺖ ﺑﺎر ارﺗﻘﺎء، آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻃﻰ اﯾﻦ ﻣﺪت درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ، در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﺧﻼﺻﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎى او ﺑﻪ ﺷــﺮح زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﯾـﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺷـﻤﺎ (ﯾـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ آﻧﻬﺎ) ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯿﺘﺎن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣــﻰ آﯾﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻻزم ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ. آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷــﻤﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ، و ﻣﯿﺰان ﺗﻼﺷﺘﺎن ﺑﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ، ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ و ﺗﻼش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﯾﺪ. در ﻫﺮ دوره اى از زﻧﺪﮔــﻰ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﯾﻬﻰ ﻣﻰ رﺳﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮى اﯾﻦ را ﻣﻰ داﻧﺪ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎى 
واﻗﻌﻰ آﻧﺮا درك ﮐﺮد.
 داﻧﺶ، ﻗﺪرت اﺳﺖ (و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد). اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﺴــﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً درﺑﺎره رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﻮد.

 اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻻ ﺳﻮق ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺷـﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ. ﻣﺪﯾــﺮان ﺧﻮب، از اﻓﺮادﺷــﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را رﺷــﺪ ﻣﻰ دﻫﻨــﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﺷــﺘﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮب ﮐﻪ اﺣﺴــﺎس اﻧﮕﯿﺰه، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، زﻧﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﯾﮏ ﺳـﻔﺮ اﺳـﺖ- ﺑُﺮدﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ را ﺟﺸـﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮدﻫﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﭘﻰ آﻧﻬﺎ از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ داراى ﻫﺪف و آرزو ﻫﺴــﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﮐﺠﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ روﯾﺎﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺴــﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻫﺪف ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ دﺳﺖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ، آﻧﺮا ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ از ﺧﻮد ﻣﻰ ﭘﺮﺳـﻨﺪ: ﮔﺎم ﺑﻌﺪى ﭼﯿﺴﺖ؟"، اﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﭘﺮﺳـﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورده اﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازى ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﻰ ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻓﺸــﺎر زﯾﺎدى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ. ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﻰ ﮐﻪ ﮐﺴــﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷــﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﻟﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ، ﺑﻪ زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮاى ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ ﻗﻮاى ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - آﻧﭽﻪ ﻃﻰ دوران ﮐﺎرى ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ام

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - آﻧﭽﻪ ﻃﻰ دوران ﮐﺎرى ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ام,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic