درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

1397/02/18
13:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرى ﺿﺮورى اﺳــﺖ. اﮔــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳــﺘﺎره ﺑﺎﻟﻘــﻮه آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ درﺧﺸﯿﺪ. اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. 
ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ، رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾــﻦ راﺑﻄﻪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ و درك ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد، و ﺳــﭙﺲ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻮﺷــﯿﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﺴــﺘﺠﻮى ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺋﯿﺴــﺘﺎن ﺑﺎﺷــﯿﺪ، و در ﭘﻰ آن، رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic