درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

1397/02/18
17:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎرى ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪل ﻫﺎى ﺧﻮدروﻫﺎى  2015ﺧﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﻌﻰ ﮐﺮد ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮاى آﻧﻬﺎ را ﻫﺸــﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻃﻮرى اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺟﺎﺳــﺎزى ﺷــﺪه در ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎى آﻻﯾﻨﺪﮔﻰ، ﻣﯿﺰان دﻓﻊ ﮔﺎزﻫﺎى آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا را ﻫﺸــﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﻰ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪ؛ وﻟﻰ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﺪود  500ﻫﺰار ﺧﻮدروى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺮازى ﺗﻘﻠﺒﻰ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
در اﺑﺘﺪاى ﮐﺎر، آﻗﺎى ﻣﺎرﺗﯿﻦ وﯾﻨﺘﺮﮐﻮرن، رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، اﻋﻼم ﺑﻰ ﺧﺒﺮى ﮐﺮد و در اداﻣﻪ اﺳــﺘﻌﻔﺎ داد. آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ روى ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ  4/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ اش ﮐﻨﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق، ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن داد و ﺳــﻬﺎم ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﺑﺘﺪا  20درﺻــﺪ و در اداﻣﻪ ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
داﺳــﺘﺎن از ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺷــﺮوع ﺷــﺪ؛ اﻧﻔﺠﺎر ﮔﻮﺷــﻰ ﻧﻮت  7ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﻰ ﺳﺎل ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓــﺮاد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪارى ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ وﻟﻰ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻰ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﻰ در ﺟﯿﺐ و دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮ ﻣﻰ داد ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﺑﺘﺪا زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻰ رﻓﺖ وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آورى اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻰ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮاى ﮔﻠﺴــﮑﻰ ﻧﻮت  ،7ﺳﻬﺎم ﮐﺮه اى ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرى روﺑﺮو ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻘﻮط ﻫﺸﺖ درﺻﺪى ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدى ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺠﺎزى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷــﻮﺧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﺎ داﻋﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣــﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﮏ ﺗﺮورﯾﺴــﺘﻰ رﺑﻂ ﻣﻰ دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى رﻗﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و روى اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻮر زﯾﺎدى دادﻧﺪ.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
در ﻫﻨــﮕﺎم رﻗﺎﺑﺖ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اى ﺑﺰرگ ﺑﺮاى ﺷــﻤﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ. ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺪﻣــﺎت و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات