درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى

1396/10/29
08:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى" ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدى اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧــﻮد را درك ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬارى: اﻓﺮادى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، از داﺷــﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻟــﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ. آﻧﻬــﺎ در ﻣﺬاﮐــﺮه و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ داﻧﺶ و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدى: آن اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸــﺖ ﺻﺤﻨﻪ" اﻧﺪ. آﻧﻬــﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﻧﮕﯿﺰه ﻫــﺎى دﯾﮕــﺮان را ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺣﺲ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻀﺎدﻫﺎى ﻋﺎﻃﻔﻰ، ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ.
 ﺧﻼﻗﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ: اﻓﺮادى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس، ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻗﺪام، اﺳﺘﺎدﻧﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻄﻪ اى ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺗﻔﺎوت دارد. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻄﻪ اى، از راه دور اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ.

 رﻫﺒﺮى ﺗﯿﻢ: اﻓﺮادى ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ رﺳﻨﺪ. اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑُﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﯾــﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد. اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ و ﻧﻘﺸﻰ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﯾﻔﺎ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ. اﻣﺎ رﻫﺒﺮان ﺗﯿﻢ از ﻃﺮﯾــﻖ ﮐﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫــﺪاف، ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺎرى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ و ﺗﯿﻤﺘــﺎن از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﮕــﻰ راﺿﻰ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑــﻮد و از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ- و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷــﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ورى ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﻓﺮاد در ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic