درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎى ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎى ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ

1396/11/9
20:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎى ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ، واﮐﻨﺸﻰ ﺷــﺪﯾﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪرت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. واﮐﻨﺶ ﻓﻮرى ﺷــﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع دارد. ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑــﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن آن، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 ﺧﻮﻧﺴـﺮدى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ اﺳــﺖ، ﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻟﻔﻈﻰ از ﺳﻮى رﺋﯿﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﺳﻮى ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر. اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸــﻢ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻰ ﮐﻔﺎﯾﺘﻰ ﺑﺸــﻮد. اﺑﺮاز اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳــﺎت، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درون ﭼﺎﻟﻪ اى ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺳــﻮق ﻣﻰ دﻫﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮﺿﻌــﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺸــﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ، ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ. در ﻋﻮض ﺑﺎ آراﻣﺶ، ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺮاى او ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او را درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﯾﺪ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻰ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ..." و اﻧﺘﻘﺎد او را ﺑﺎ ﮐﻠﻤــﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺘﻰ دور ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮدِ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد.
 ﻫﺮ دو ﭼﺸـﻢ اﻧﺪاز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺼﻮد" ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و او را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﻰ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ واﻗﻌﻰ درﺑــﺎره ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻮرد اﻧﺘﻘــﺎد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و آﻧــﺮا ﻫﻢ از دﯾــﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺗﺎن و ﻫﻢ از دﯾــﺪﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 ﻣﺆدﺑﺎﻧـﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿـﺪ. اﮔﺮ روش ﻓﻮق، ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸــﺎرى ﮐﺮد، ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘــﺪارى زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﮐــﻪ ﻣﻨﻈﻮر او را درك ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺮازﻧﺪه، از ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج ﺷــﻮﯾﺪ. ﻣﺜﻼً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: از ﺑﺎزﺧﻮردى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﯾﺪ، ﻣﺘﺸــﮑﺮم؛ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﻣﺴــﯿﺮ ﺑــﻪ آن ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد". اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺳﻌﻰ دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد- و ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑــﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎى ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎى ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو