درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1396/10/26
01:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭼﺮا اﻃﻼﻋــﺎت اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ؟ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﺪرت اﺳــﺖ"، اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﻠــﺐ و روح ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘــﺮوژه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. اﻃﻼﻋــﺎت در ﻗﺎﻟﺐ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫــﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﺧﯿﻠﻰ ﭼﯿﺰﻫﺎى دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت، در ﭼﻪ ﺳــﻄﺤﻰ و از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزد. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪى ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ ﭼــﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳــﺖ و ﺑﺮاى ﭼﻪ ﮐﺴﻰ؟ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾــﺪ ﮐﻠﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ: اﯾﻦ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿــﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐــﺪام ﭘﺮوژه ﻫــﺎ در ﺧﻄﺮﻧﺪ، ﮐﺪام ﭘــﺮوژه ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺿﺮورى اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدى، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، و ﻫﻤﮑﺎرى.

 ﺑﻮدﺟـﻪ: اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺷــﺎﻣﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑـﻊ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑــﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫــﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. داﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ، و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺑﺎر ﮐﺎرى و ﻇﺮﻓﯿﺖ، اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑــﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫــﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺳﺎزد.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ: اﻣــﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴــﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ آﻧﻬــﺎ را ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻞ رﯾﺴــﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺮﯾﻊ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 ﻫﻤـﮑﺎرى: ﻫﻤﮑﺎرى، ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮔﺴــﺘﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻫــﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻫﻤــﮑﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺆﺛﺮ، از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎى در دﺳــﺘﺮس، ﺑﺮاى ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از اﻋﻀﺎى ﺗﯿــﻢ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ، ﺣﻞ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗــﺮ، و ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ.


نظرات
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو