درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن

1396/09/15
15:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫــﺎى ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈــﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﺧﻮاه ﻣﺪارك ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷــﺪ، ﯾﺎ ﻣﺠﻼت ﺣﺮﻓﻪ اى، ﯾﺎ وﺑﻼگ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر، و ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﯿﺰى را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳــﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪى از آن ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﯾﺪ ﭼﯿﺰى را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاى آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻼً درك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑــﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، اﺷــﺎره ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼش، ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﻠﺖ آﻧﺮا از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ. آﯾﺎ از اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺪﻓﻰ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﯾــﺢ و ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ از آﻧﮑــﻪ از ﻫﺪف ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ آﮔﺎﻫﻰ ﺳﻄﺤﻰ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺧﻼﺻﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.  اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻰ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺧﻼﺻــﻪ ﻫﺮ ﻓﺼــﻞ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛ و از ﻣﺤﺘﻮاى ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧــﻰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿــﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﺤﺘــﻮاى ﮐﻠﯿﺪى را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﻨﻬــﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎر ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ارزش آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻓﻌـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺳــﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬارى ﯾﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪى، و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارى ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﻐﺰﺗــﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪاً راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ را ﺑﺎزﻧﮕﺮى و ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﻨﺎد، اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﺤــﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﻪ ﻣﻰ دارﻧﺪ، و ﻋﻤﻖ و وﺳــﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎ درك ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮى ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه، ﮐﺎر آﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻰ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻰ رﺑﻄﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﯾﮏ روش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﮐﻨﺎر اﺳـﻨﺎد ﻓﻨﻰ از واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدى از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﻰ دﺷﻮار را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪى را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎدداﺷــﺖ ﮐﻨﯿﺪ، و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 زﻣـﺎن، ﻣﮑﺎن و ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ. زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺮور ﮐﻨﯿــﺪ و آﻧﺠﻪ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ، در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف، ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|