درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه (Branding)


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه (Branding)

1396/10/12
20:03
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى، ﺷــﮑﻠﻰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐــﺮدن ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﺳــﺖ. اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎرى اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ اﻣﯿﺪوار اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ را از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن و ﺣﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
 ﻫــﺪف از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾــﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺣﺴﺎﺳــﻰ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷــﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺷــﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؟
 آﯾــﺎ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷــﯿﻮه اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد؟
 آﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اﯾﻨﻬﺎ اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاى ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ، ﺷــﻬﺮت ﺗﺠﺎرى ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺷــﻬﺮت، ﻣﻨﻔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ، ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻓﺮاد اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﺪ اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸــﯿﺪ و اﺣﺴﺎﺳﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد در دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷــﻬﺮت ﺗﺠﺎرى ﭘــﺮوژه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺷــﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاى ﭘﺮوژه، اﻧﺘﺸــﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟــﺐ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳــﺎﻧﺪن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه، و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه (Branding)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه (Branding),مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|