درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

1396/09/2
22:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در روﺳﯿﻪ، ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺪه ای ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن روﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﮓ ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه، ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮓ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ، ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده، ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﯾﺪه در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ، ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺳﮓ ﻫﺎ ﺣﺲ ﺷﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ روﺳﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و رﻗﺒﺎ، ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن، ﻋﺒﺎراﺗﯽ دﻫﺎن ﭘﺮﮐﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic