درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

1396/10/3
13:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﻘﺪر ﮐﺎر ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن داﺷــﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎت دﯾﮕﺮان ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎرى ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ، ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻰ ﺑﺸــﻮﯾﺪ. ﻓﺸﺎر، ﺑﺨﺸﻰ از زﻧﺪﮔــﻰ ﮐﺎرى روزﻣﺮه ﻣﺎﺳــﺖ. ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﻓﺸﺎرى ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻟﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰ آﯾﺪ". ﻓﺸــﺎر، ﺑﻪ اﻧﺪازه اى ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر را ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮدﺗــﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ، ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه، وﻗﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻓﺸﺎر را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺳﺘﺮس و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﺸﮑﻼت روﺣﻰ، ﺟﺴﻤﻰ، اﺣﺴﺎﺳﻰ و رﻓﺘﺎرى ﺑﺸﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آن، ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺿﺮورى اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺸﻰ ﻣﺜﺒﺖ و از روى اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺮ روى راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷــﻤﺎ و ﺗﯿﻤﺘﺎن ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﭘﺸﺖ ﺳــﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|