درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل (استخوان ماهی)


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل (استخوان ماهی)

1396/09/26
00:36
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎﺋﻮرو اﯾﺸﻰ ﮐﺎوا (Kaoru Ishikawa) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠــﻮل را در دﻫﻪ  1960اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻮدار )ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻰ(، ﺑﺮاى ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻠﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 ﻣﺸـﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا در ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬ درون ﯾﮏ ﻣﺴــﺘﻄﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴــﯿﺪ. از اﯾﻦ ﻣﺴــﺘﻄﯿﻞ، ﺧﻄﻰ اﻓﻘﻰ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ، رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ درﮔﯿﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻣﺎﯾﻞ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻂ اﻓﻘﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻄﻮط دﯾﮕﺮى از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸــﻌﺐ ﮐﺮده، ﻋﻠﺖ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در ﺻــﻮرت ﻟﺰوم، اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ اى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدار ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ- درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ روﺷﻰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار، در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.


نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل (استخوان ماهی)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل (استخوان ماهی),مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات