درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 6 اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارىCialdini


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

6 اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارىCialdini

1396/09/19
00:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 6اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  6ﺳــﻼح ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ Robert Cialdini ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در ﺳﺎل 1984 در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه او، Influence: The Psychology of Persuasion"، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻋﻤـﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ: ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾــﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎر ﺷــﻤﺎ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژه اى ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴــﺖ ﮐــﻪ از اﯾﺪه ﻫﺎى او ﺑﺮاى 
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺗﯿﻢ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﻌﻬـﺪ )و ﺛُﺒﺎت(: ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ، اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﯿﻘﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا از اﯾﺪه ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
 اﺛﺒـﺎت ﺟﻤﻌﻰ: ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌــﺪاد اﻓﺮادى ﮐﻪ ﮐﺎرى را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 ﻋﻼﻗﻪ: اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد 
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﻗﺪرت: ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺪرت ﻫﺴــﺘﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﻰ، 
ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﺮاى ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﮐﻤﯿـﺎب ﺑـﻮدن: اﯾﻦ اﺻــﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳــﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻى ﺧﺎص ﺑﺰودى ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻮراً آﻧﺮا ﺑﺨﺮﯾﺪ.ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ، از اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 6 اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارىCialdini

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 6 اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارىCialdini ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|