تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن

1396/08/12
15:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ. اﻃﻮارﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه و ژﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﺑﺪن" ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎً از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷــﺎرات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳــﺖ و ﭘــﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، دﺳــﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫــﺎی آﻧﺎن آراﻣﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳــﺖ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻓــﺮادی در ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ژﺳــﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺸــﮏ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺼﺎ ﻗﻮرت داده ﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﺑﺪن ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕــﺮ وﺟﻮه ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ، ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺷــﮕﻔﺘﯽ، ﺗﺮس، ﺧﺸــﻢ و ﺑﯿﺰاری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷــﺘﻪ، در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺴــﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗــﻊ ﺣﺎﻟــﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه، و ﺣــﺮﮐﺎت و ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃــﻮر داﺋﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺤﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه، اﺷﺎرات ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن، ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻬﺰاء ﯾﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺠﺐ در ﭼﻬﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﺎ، ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ در اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از آﻧﺠــﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺮای درك ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. اوﻗﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾــﻼت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧــﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣــﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾــﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﻣــﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗــﻼش دارﯾﻢ ﺑــﺮوز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺘﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اى از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی را ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﻔﺴــﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم در ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ آﯾﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در درك اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد. ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸــﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و آﺷــﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ درك ﺧﻮد را از زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|