درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻓﺮوﺗﻨﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻓﺮوﺗﻨﻰ

1396/07/30
17:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت، ﻓﺮوﺗﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﻧﻔﺴــﻰ ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ادﻋﺎ" و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ"، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮوﺗﻨﻰ را ﺑﺎ ﮐﻤﺮوﯾﻰ و ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻮدن، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ. ﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﻤﺎن و در ﻣﻮرد ارزش ﻫﺎﯾﻤــﺎن، ﻏﺮور ﺧﻮد را ﺣﻔــﻆ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﮑﺒــﺮ. ﻓﺮوﺗﻨﻰ، ﻣﺘﻀﺎد ﻏﺮور ﮔﺴــﺘﺎﺧﺎﻧﻪ، ﻏﺮور ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ، اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و ﺳــﻘﻮط ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻓﺮوﺗﻨﻰ، ﯾﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﻰ ﺻﺪاﺳــﺖ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق و ﭘﺮ ﺳــﺮ و ﺻﺪاى ﻣﺘﺎﻋﻤﺎن. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺎ را ﮐﺸــﻒ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﯿﻢ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﮑﺒﺮ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﻰ:
زﻣﺎن ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى از ﮐﻤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻀﻢ ﻏﺮور ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺴــﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﻰ ﺷــﻮد- ﻫﺮ دوى ﻣﺎ ﺳﻌﻰ دارﯾﻢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳــﯿﻢ. اﮔﺮ درﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺷــﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪه اى ﻧﺪارد، از اﯾﻦ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ: ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳــﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺎدوﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ذﻫﻨﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد: ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ".
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺟﻠﻮى ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺷــﯿﻮه رﻫﺒﺮى ﺧﻮد، ﺟﻮﯾﺎ ﺷــﻮﯾﺪ. ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ: ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ؟". ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﻰ دارد و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﭘﺎﺳﺦ آن، ﻓﺮوﺗﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮ ﺷــﺪن ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﻰ را در ﺷــﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻓﺮوﺗﻨﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻓﺮوﺗﻨﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|