درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه

1396/07/30
17:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه، ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. داده ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓــﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮوژه را ﺑﺮاى ﺷــﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﯾﮏ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ و ﺳــﺎﯾﺮ ذى ﻧﻔﻌــﺎن ﭘﺮوژه، آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓــﺖ ﮐﻪ ﭼــﻪ وﻗﺖ، ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﺑﺪون داﺷــﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﭘــﺮوژه، ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه، ﭼﻪ ﭼﯿﺰى را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳــﺖ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰى را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻰ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ روز ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﺮوژه، واﻗﻌﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، واﺑﺴــﺘﮕﻰ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺳﺎزد، اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷــﻮد و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺮا ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 6 دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|