درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﻧﺰاع در ﺗﯿﻢ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﻧﺰاع در ﺗﯿﻢ

1396/07/30
17:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻧﺰاع، آﻧﺮا ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﻻزم اﺳــﺖ ﺷــﯿﻮه ﻫﺎﯾﻰ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از زﯾﺎن آور ﺷﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ- از وﺳﻮﺳــﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 ﺑــﺎز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ- اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴــﺌﻠﻪ اى دارﻧﺪ، اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿــﺪ ﮐﻪ ﻓﻮراً آﻧﺮا ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﻮد.
 ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷــﻔﺎف را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ- اﻓﮑﺎر و اﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﮔﻮش ﮐﺮدن ﻓﻌﺎل را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ- ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ، ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ- ﻣﺮﺗﺒﺎً از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا". اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﺷــﺨﺼﻰ ﺑﺸــﻮد- ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ.
 دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ- ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳــﺮزﻧﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ و راه ﺣﻞ را ﺗﺸﻮق ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم ﺷــﻤﺮدن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ- اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ، رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﻰ رود، ﻣﻬﻠﺖ دﻫﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ. ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﯿﻢ را در درون ﺗﯿﻢ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ- ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﺎرج از ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺰاع و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﻧﺰاع در ﺗﯿﻢ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﻧﺰاع در ﺗﯿﻢ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|