درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ

1396/07/27
12:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ، ﺧﯿﻠﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﯾﮏ دﺳــﺘﻪ اﻓﺮادى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف، ﮔﺮد ﻫﻢ آورده ﺷــﺪه اﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﯾﮏ ﺗﯿﻢ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻏﻠﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ 
ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻰ، ﺗﺄﺛﯿﺮى ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن دارد. ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﻰ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﯿﻤﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺪارد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘــﻼﻻت ﻏﯿﺮﺿﺮورى، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺸﻮد. اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺨﺼﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى ﺧﻮد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد در ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻰ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ ﺧﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ: /https://www.mindtools.com/pages/article newTMM_84.htm#np
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎزﺗﺎن، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن، درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ تقویت نمایید. 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻤﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|