درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1396/08/21
12:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺷﻨﺎﺳـﻪ: ﻫﺮ رﯾﺴﮑﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﮔــﺰارش ﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳــﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰ آورﯾﺪ، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﺪام 
رﯾﺴﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻋﺪدى ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷـﺮح: ﺷــﺮح، رﯾﺴــﮏ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔــﺮاف ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. در اﯾﻨﺠــﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰى 
درﺑﺎره راه ﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع: ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ رﯾﺴﮑﻰ واﻗﻌــﺎً رخ دﻫﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻘﯿــﺎس ﺧﯿﻠﻰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺎ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ" ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو، اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ رﯾﺴــﮏ، اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﯿﻦ  1)ﺑﺮاى ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل( ﺗﺎ  10)ﺑﺮاى ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل( 
ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
 ﺗﺄﺛﯿﺮ: اﯾﻦ، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ رﯾﺴــﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﺑﺮ اﻫــﺪاف ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش، اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎد ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ" اﺳﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.
 اﻣﺘﯿﺎز: ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ، ﻻزم اﺳــﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل آﻧﺮا در ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را )اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 اﺳـﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى واﮐﻨﺶ: در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﯾﺴــﮏ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺟﺘﻨﺎب، و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ.
 اﻗﺪاﻣﺎت: در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﯾﺴــﮑﻰ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات