تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ

1396/07/21
12:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻣﺠﺒــﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﻰ از ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ ﺧﻮد، در ﺟﻤﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳــﺪ، اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﺪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، از ﻫﺮ ﺗﺮس ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اى ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺸﻮﯾﺪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺑﺤﺚ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
 اﻋﺼﺎب ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻫﺎى ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ در ﺟﻤﻊ، ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷــﻐﻠﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ، ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ، و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان وادار ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|