تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

1396/08/8
05:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﺗﻌﺮﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻰ آﻣﻮزﻧﺪ، اﯾﻦ اﺳــﺖ: ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ". ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ" ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، در ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آوردن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، 
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ، اﻏﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. 4P، ﺷــﯿﻮه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1960 ﺗﻮﺳﻂ  E. J. McCarthyﻣﻄﺮح ﺷﺪ.  4Pﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Product or Service (ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ)  
Place (ﻣﮑﺎن) 
Price (ﻗﯿﻤﺖ)  
Promotion (ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ) 
ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺘﻦ 4P، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد، ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|