تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

1396/07/8
23:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻢ
 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ را از اﺣﺴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﺧﺴـﺘﮕﻰ اﺣﺴﺎﺳـﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ در ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷــﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻤﺘﺎن ﺷﺪه، دور ﺳــﺎزد؛ ﻣﺜﻼً: ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺑﺎزى ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ را ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎن، ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻰ.
 اﮔﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ، آﻧﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻰ اﺳﺖ، آﻧﺮا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﻰ، ﺷــﻤﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻰ ﺧﻮد (از ﻗﺒﯿﻞ: ﺧﺸﻢ، ﺳﺮﺧﻮردﮔﻰ، ﺗﺮس، ﻧﺎاﻣﯿﺪى و ﻏﯿﺮه) را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ )از ﻗﺒﯿﻞ: ﺷﺎدى، اﻣﯿﺪ، ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﻰ، ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و ﻏﯿﺮه( را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﮔــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﻰ ﻣﺜﺒــﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﯾﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺸــﺎن اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷــﯿﺪ- ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺿﺮورى ﺑﺮاى رﻫﺒﺮى در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|