درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى

1396/08/3
08:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾﺎ ﺑﺮاى ﺟﺴﺘﺠﻮى ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎى درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻣﺎن زﯾﺎدى را ﺻﺮف ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ، اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺻﺮف وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮاى ﺟﺴــﺘﺠﻮى اﺳــﻨﺎد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻫــﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ ﺑﺸــﻮد- ﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺳــﺘﺮس ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺳــﺎده در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺎرى ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ، در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 از ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺪارك ﻏﯿﺮﺿﺮورى ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 روﺷﻰ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاى ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ، و ﮐﺸﻮﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ را، از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺎرى را از ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 از ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭘﻮﺷــﻪ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ، از اﺳــﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬى، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺪارك را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﯿﻮه Tickler را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ 12 ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺮاى 21 ﻣﺎه ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﭘﻮﺷﻪ را ﺑﻪ 13 ﭘﺮوﻧﺪه (ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاى ﯾﮏ روز) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺪارﮐﻰ را ﮐﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روى آﻧﻬــﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. در اﺑﺘﺪاى ﻫﺮ روز، ﭘﺮوﻧــﺪه آن روز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪارك آﻧﺮا ﺑﺮ روى ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻟﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺎه ﺑﻌﺪ، ﺳــﺮِ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه روز ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|