درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)

1396/07/1
13:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎى ﭘﺮوژه اى ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫــﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را دارد. ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى" ﻣﺪرﮐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﺎﻣﻞ ارزش ﺗﺠﺎرى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ" ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﺮاى ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى ﻣﻰ ﺗﻮان اﺟﺰاى ﺑﺴــﯿﺎرى را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 4 زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎرى: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎرى ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺎرى ﺧﺎص راه اﻧﺪازى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿــﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺴــﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳــﺖ، و در ﮐﺪام ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺷﻮد.
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ راه ﺣﻞ ﻫـﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ: ﮔﺎﻫﻰ اوﻗــﺎت ﯾﮏ راه ﺣﻞ واﺿﺢ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﻫﺴــﺘﯿﻢ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﯾﺪ و ﺳﭙﺲ راه ﺣﻞ ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ رﯾﺴـﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻫﺎ: اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان، درك رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺗﺸﺮﯾﺢ روﯾﮑﺮد اﺟﺮا: ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ راه ﺣﻠﻰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺟﺮاى راه ﺣﻞ ﺧﻮد دارﯾﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case),مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|