تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ

1396/07/1
12:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ" را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﭘﺮورش داده ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﻗــﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐــﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮى اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و اﻧﻀﺒﺎط ﺷﺨﺼﻰ ﻻزم ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اى ﺳﻨﺠﯿﺪه، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﺴــﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و اَﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﺿﺮورى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﺑﻪ اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ" ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ. آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻰ ﻓﮑﺮ و ﻋﺠﻮﻟﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸــﺎن اﯾﺸــﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸــﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ، و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺆدب ﺑﺸــﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، دﯾﮕﺮان آﻧﻬﺎ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔــﺲ" را در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣــﻰ ﮔﺬارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳــﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺪرت دروﻧﻰ ﻻزم ﺑﺮاى رﻫﺒﺮى ﻣﺆﺛﺮ را دارﯾﺪ.
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ارزش آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔــﺲ" وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از آن، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻓﺮدى ﺷــﺎدﺗﺮ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ، و درﺧﻮاﻫﯿﺪﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ.برچسب ها:تسلط برنفس ،نفس ،تسلط ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|