تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ

1396/07/1
12:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ Jeff Bezos در ﺳــﺎل  1994آﻣــﺎزون را راه اﻧﺪازى ﮐﺮد، ﭼﻪ ﮐﺴــﻰ ﻣﻰ داﻧﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ او ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤــﺚ ﻫﺎى داغ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸــﻮر درﺑﺎره اﺧﻼق ﮐﺎرى آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻏﻮل ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴــﺨﺮه و ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ آن، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﻰ ﻗﻮى را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺸــﻖ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎ ﮐﺎر، و دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿــﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﯿﺶ از  6600ﻧﻈﺮ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ آﺳــﯿﺒﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺷــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺳــﻬﺎم آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﺮﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از ﺗﺰﻟﺰل در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮى در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر داروﯾﻨﻰ آﻣﺎزون ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ، اﻣﺎ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻔﻰ اى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻼق را ﭘﺮورش دﻫﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7ﺷــﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻣﺎزون اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.
 اﮔﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ ﺷﻐﻠﻰ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻣﺮى ﻋﺎدى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ اﺻﻼح و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب، ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮه ورى اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺴﻤﻰ و روﺣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، آﺳﯿﺐ ﺟﺪى وارد ﺳﺎزد.
 اراﺋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎردار، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﻰ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓــﺮاد، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرى ﭘﺮ از ﺗﺮس و ﺑــﻰ اﻋﺘﻤﺎدى را ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﭘﺴــﻨﺪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در اﺑﺮﻫﺎﯾﻰ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎى درﺳﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
 اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴــﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاى آوردن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﻬﺎ، ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ، واﻗﻌﺎً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑﻠــﻮغ ﮐﺎرى و ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ داراى ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺑﻬﺘﺮى در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ، ﮔﻮش ﮐﺮدن و ﺑﺴﯿﺎرى ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|