تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory

1396/07/1
11:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ (CLT) ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺮاﺣﻰ آﻣﻮزﺷﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ" ﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.در ﻃﻰ ﯾﺎدﮔﯿﺮى، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرى ﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷــﺘﻪ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرى ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﺷﻮد، در ﻫﻢ ﻣﻰ ﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اىاز اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﻰ رود.
CLT ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﻌﻠﯿﻤــﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، ﯾﺎدﮔﯿﺮى را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد.اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺗﺨﺼﺺ، و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
 ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎى ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎى ﮐﺎر ﺷﺪه
 در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، ادﻏﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮى ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 اﻓﺰاﯾــﺶ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﮐﺎﻧــﺎل دﯾﺪارى و شنیداری


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|