تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی

1396/07/1
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رﻫﺒﺮان ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻻزم اﺳــﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮم". اﮔﺮ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨــﺪ، واﻗﻌﺎً ﺗﻔﺎوﺗﻰ اﯾﺠﺎد ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت" ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮى ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮐﺮد. ﻫﯿﭻ ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎى ﺗﺸــﮑﺮ، ﻋﺠﯿﺐ ﯾﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺪاﯾﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘــﺎداش ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎداش ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺳــﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدن" ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ:
 ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﻗﺪرداﻧﻰ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷــﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ در ﻃﻰ ﯾﮏ ﻣﺎه، ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻗﺪرداﻧﻰ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﻼً ﻫﯿﭻ ﻗﺪرداﻧﻰ اى از ﮐﺴــﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ، اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﻮارد را ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﺮدى را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴــﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺴــﺘﺤﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻫﻢ آن ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺟﻠﻮى ﺣﺴﺎدت دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﺪ. ﺑﺮاى دادن ﭘﺎداش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳــﯿﺪ. ﻣﺜــﻼً اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳــﺖ، ﺑﻠﯿﻂ ﮐﻨﺴــﺮت ﯾﺎ ﻣﻮزه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ اى ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ دﯾﮕﺮى ﻃﺮﻓﺪار ورزش اﺳــﺖ، ﺑﻠﯿﻂ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭘﺎداش را ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺎداش ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻤﺘﺎن ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﮐﺴــﻰ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ زود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﯾﮏ ﺑﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اى ﻋﺎﻟﻰ، ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدى ﺷــﺮﮐﺖ را از اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮى ﻻزم اﺳﺖ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نکاتی در ارتباط با تشکر و قدردانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|