تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ

1396/07/1
11:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺨﺸــﻰ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎر ﺑﻬﺘــﺮ" اﺛﺮ ﮐﺘﻰ ﮐﺎﭘﺮﯾﻨﻮ (Kathy Caprino):
در ﻃﻰ  18ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺰرگ، در ﺗﻌﺪادى از ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻢ، ﻣﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ. اﮐﻨــﻮن ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮى ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷــﺘﻢ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻢ؛ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻟﻰ، ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﺷــﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻰ ﺧﻮاﺳــﺘﻢ، ﺑﻰ ﻣﯿﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ، و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺮس ﺳﺎده.
اﮐﻨــﻮن ﭘﺲ از دو ﺑﺎر اﺑﺘﮑﺎر و راه اﻧﺪازى ﺷــﺮﮐﺖ آﻣﻮزﺷــﻰ و ﻣﺸــﺎوره اى ﺧﻮدم (ﮐﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ دارم)، ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى ﺧﻮد، اﺳﺎﺳــﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﻨﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدم- ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻼش ﻫﺎﯾﻢ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﯿﺸــﺘﻰ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دروﻧﯿﺎﺗﻢ، زﯾﺮك ﺗﺮ، ﺷﺠﺎع ﺗﺮ، ﮐﺎردان ﺗﺮ، ﺧﻼق ﺗﺮ، و ﻧﻮآورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣــﻦ ﺑﺮ روى اﻓــﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اى ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐــﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻼﻣﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﭘﺮدازﯾﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﻧﺎراﺿﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن. 
 در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﺨﺪام ﺷــﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﻋﻤﯿﻘــﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷــﻤﺎ، ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﻬﺘــﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ.
 اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﯾﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|