تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1396/07/1
11:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 7ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ و ﻣــﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘــﺎط درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه" ﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳــﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑــﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷــﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﭘﺮوژه، ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳـﺎزﻣﺎن: ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾﺰى، واﮔﺬار ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ و ﺳــﭙﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮى آن وﻇﺎﯾــﻒ، ﻫﻤﮕــﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺟــﺮاى روان و ﺑﺪون اﺷــﮑﺎل ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷــﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، آﻧﮕﺎه ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ارزﯾﺎﺑﻰ: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺟﻤﻊ آورى داده 
ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺎزﺧﻮرد: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، در ﮐﻨﺎر ارزﯾﺎﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، آﺳﺎن اﺳﺖ، اﻣــﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﻰ: ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ وﺿــﻮح ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧــﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑــﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺗﺎ آن وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 وﺣﺪت: داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ واﺣﺪ، ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷــﻮد و اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، وﻇﺎﯾﻒ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﮐﻠﻰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، ﭘﯿﮕﯿﺮى 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﯿﮕﯿﺮى: ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اى ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺳــﻤﺖ و ﺳﻮى ﺣﺮﮐﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺘﻮان اﻣﻮر را 
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
 آﺷـﮑﺎر ﺑﻮدن: ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از در دﺳــﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه، اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن، ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ را در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و منجر به بهبود مستمر میگردد.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|