درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

1396/07/1
11:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳــﻨﺎرﯾﻮ روﺷﻰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸــﯿﺪن ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺷــﻤﺎ در آن ﺗﺤﻘــﻖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﺳــﻨﺎرﯾﻮى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﮐﻨﯿــﺪ، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿــﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴـﺌﻠﻪ: اﺑﺘــﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ، و ﺑﻪ ﮐﺪام اﻓﻖ زﻣﺎﻧــﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ را ﻣﻘﯿــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎ و ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺟﻤـﻊ آورى داده ﻫـﺎ: ﺳــﭙﺲ ﻋﻮاﻣــﻞ ﮐﻠﯿــﺪى، روﻧﺪﻫــﺎ، و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿــﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐــﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮔﺎﻫﻰ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳــﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﻠﯿﺪى، ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد، ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ: ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮﺿﯿﺎت و روﻧﺪﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷــﯿﺪ؛ آﻧﻬــﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﯿــﺖ ﻫﺎ" از ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﻰ، ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ" را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋــﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫــﺎ در ﺑﺎﻻى ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ: از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب و ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺪ را ﺑﺮاى آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، داﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐــﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫــﺎ، ﻧﺘﯿﺠﻪ اى را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ. اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، زﯾﺎد 
ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﺎزدﻫﻰ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى: اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾــﺪ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺧﻮد ﻣﻮرد استفاده قرار دهید


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|