درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ

1396/06/24
13:21
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ
اﮐﺜــﺮ ﻣﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸــﯿﺐ در ﺳــﻄﺢ اﻧﺮژى ﺧــﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐــﺮده اﯾﻢ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژى ﺑﺸﻮد، ﻣﺜﻼً:
ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﻰ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮف دارو
ورزش ﻧﮑﺮدن
اﻓﺴﺮدﮔﻰ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ ﺷﻐﻠﻰ ﯾﺎ اﺳﺘﺮس
ﮐﻢ ﮐﺎرى ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﻧﺮژى ﺧﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﻣﺘﻌﺎدل از اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ:
آب ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
از ﻧﻮر ﮐﺎﻓﻰ(ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻏﺬاى ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاى ﮐﺎر ﺧﻮد، ﻣﻌﻨﻰ و ﻫﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
برﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺳــﻄﺢ اﻧﺮژى ﺷــﻤﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﺟﺪى وﺟﻮد ﻧﺪارد.

برچسب ها:انرژی ،مثبت اندیشی ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺮژى ﺑﺪﻫﯿﺪ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|